Y

Year of Election

ในสหรัฐฯ ในทุกปีที่เป็นเลขคู่ จะมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เข้าดำรงตำแหน่งระดับรัฐบาลกลางบางตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ แต่ก็มีรัฐบางรัฐและเขตท้องถิ่นบางเขตจัดการเลือกตั้งในปีที่เป็นเลขคี่

ดังนั้น ทุกๆ สี่ปี ชาวอเมริกันจะเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี และทุกๆ สองปี ชาวอเมริกันจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 435 คน และวุฒิสมาชิกราวหนึ่งในสามของวุฒิสมาชิกทั้งหมด 100 คน วุฒิสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคนละหกปี แต่จะครบวาระไม่พร้อมกัน

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปีพ.ศ. 2559