X

X

ในสหรัฐฯ มีอุปกรณ์ลงคะแนนเลือกตั้งมากมายหลายหลาก และลักษณะของเทคโนโลยีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา ปัจจุบัน มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีการลงคะแนนเสียงด้วยการใช้บัตรกระดาษลงคะแนนที่ต้อง ทำเครื่องหมายกากบาท X ข้างชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างที่เคยทำในอดีต อย่างไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้บัตรกระดาษที่มีการระบายทึบวงกลมหรือลาก เส้นโยง จากนั้น จะมีการสแกนบัตรเลือกตั้งเพื่อบันทึกการลงคะแนนเสียง อุปกรณ์นี้เรียกว่า เครื่องสแกน