ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอยกเว้นการแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ (ผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการอนุมัติ หรือตรวจโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ) และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สายการบินจะต้องยืนยันผลตรวจที่เป็นลบของผู้โดยสารทุกคนก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง สายการบินจะปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารที่ไม่แสดงเอกสารยืนยันผลตรวจที่เป็นลบหรือยืนยันว่าหายจากโรคแล้วขึ้นเครื่อง ข้อกำหนดให้แสดงผลตรวจโรคนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครวีซ่า ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทุกฉบับที่ควบคุมการเดินทางเนื่องจากมาจากโควิด-19 ยังคงมีผลบังคับใช้ และจะยังมีผลบังคับใช้กับผู้เดินทางทุกคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจโรคหรือการได้รับวัคซีนป้องกันโรคแต่อย่างใด ผู้เดินทางที่มีข้อยกเว้นอันเนื่องมาจากผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest Exception) ของประเทศสหรัฐฯ จะต้องได้รับการตรวจก่อนการเดินทางตามข้อกำหนดด้วยเช่นกัน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) อาจอนุญาตให้ยกเว้นการแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19ที่มีผลเป็นลบในบางกรณีที่มีการเดินทางฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน (เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์) เพื่อรักษาชีวิตหรือสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งทำให้ไม่สามารถรับการตรวจเชื้อได้ก่อนการเดินทาง ผู้ที่มีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกจะไม่สามารถขอยกเว้นการแสดงผลตรวจได้ บุคคล หรืออากาศยานที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารที่อาจมีคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้ในการขึ้นเครื่อง ซึ่งเชื่อว่าสามารถได้รับการยกเว้นการแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อจะต้องติดต่อสถานทูตฯหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่ visasbkk@state.gov ให้ข้อมูลตามที่ระบุด้านล่าง สถานทูตฯหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ จะส่งคำร้องขอยกเว้นการแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) เพื่อการพิจารณา

โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับผู้โดยสารแต่ละท่าน:

 1. ชื่อ (นามสกุล, ชื่อขึ้นต้น), หมายเลขหนังสือเดินทาง และประเทศ
 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงรหัสประเทศของผู้โดยสาร หรือของหัวหน้าครอบครัว ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว
 3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสาร หรือของหัวหน้าครอบครัว ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว
 4. ที่อยู่ตามจุดหมายปลายทางในประเทศสหรัฐฯ
  – ที่อยู่ตามจุดหมายปลายทางในประเทศสหรัฐฯ เป็นที่พักอาศัยหรือไม่
 5. วันออกเดินทาง
 6. รายละเอียดตารางบิน
 7. ชื่อของหน่วยงานที่ยื่นเรื่อง ในกรณีที่ต่างจากผู้โดยสาร
 8. ชื่อของบริษัทที่ยื่นเรื่อง ในกรณีที่ยื่นเรื่องแทนผู้โดยสาร (ถ้ามี)
 9. ชื่อของผู้ประสานการติดต่อ ในกรณีที่ยื่นเรื่องแทนผู้โดยสาร (ถ้ามี)
 10. หมายเลขโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานการติดต่อ ในกรณีที่ยื่นเรื่องแทนผู้โดยสาร