ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลนี้จะให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นและผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนประจำปี 2567 โครงการนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้อีกเป็นจำนวนมากในปีนี้โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นและผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาในการสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

เวลาเปิด-ปิด การรับสมัคร

สำหรับปี 2567 นี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกา มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวได้ 2 ช่วงเวลา คือ 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม (Spring break) และ 7 พฤษภาคม –7 กันยายน 2567 (Summer break) ตามแต่ช่วงปิดภาคการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนรวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 ซึ่งจบการศึกษาตามที่กำหนด แต่ยังไม่ได้แจ้งจบอย่างเป็นทางการ สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ระหว่าง Spring break หรือ Summer break แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่โครงการกำหนด

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยว จะต้องกลับมาก่อนเปิดภาคศึกษาใหม่ หรือแจ้งจบการศึกษา ทางสถานทูตสหรัฐฯ จะรับแบบฟอร์ม  DS-2019  ที่ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นโครงการในช่วง

 1. 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม (Spring break) หรือ
 2. 7 พฤษภาคม – 7 กันยายน (Summer break)

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นจะช่วยดูแลและจัดการให้นักศึกษาทุกท่านได้กลับมาศึกษาทันกำหนดเปิดภาคการศึกษา

เราจะเริ่มสัมภาษณ์วีซ่าผู้เข้าร่วมโครงการนี้ในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งการนัดหมายสัมภาษณ์นี้ต้องทำการล่วงหน้า ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นสามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์ได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th หลังจากมีเอกสารทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นต้องเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าซึ่งจะต้องมีแบบฟอร์ม DS-2019 รวมอยู่ด้วย
 2. ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาและงานที่ไปทำ
 3. ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นต้องแน่ใจว่าผู้สมัครทุกท่านได้กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

*** นักศึกษาต้องมาสัมภาษณ์ให้ตรงตามเวลาที่ระบุไว้พร้อมกับเตรียมเอกสารที่จะมายื่นสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล (เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ดูรายละเอียดตามด้านล่าง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและเข้าเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียนโดยไม่ใช่หลักสูตรออนไลน์ในสถาบันที่ได้รับการรับรองในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่ ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา
 • ผู้สมัครจะต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติงานในโครงการนี้ได้
 • ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์วีซ่าและพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่
 • สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ ครอบคลุม 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์
 • นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในต่างประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐฯ ที่ประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐฯในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดวันเดินทางกลับ

นักศึกษาต้องกลับประเทศไทยให้ทันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นที่จัดหางานให้ท่านควรจะจองตั๋วเครื่องบินแบบเดินทางไป-กลับ เพื่อให้ทันกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา จะอนุญาตให้ผู้สมัครที่มีวีซ่าประเภท J-1 อยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ  หากผู้สมัครอยู่ต่อเกินวันที่กำหนดอาจส่งผลต่อการพิจารณาขอวีซ่าครั้งต่อไป

คุณสมบัติของตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวในภาคฤดูร้อน

ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นเป็นผู้จัดหางานให้ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้สมัคร และเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาท่านสามารถทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มล่วงหน้าได้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อนำมายื่นในวันสัมภาษณ์

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นับจากระยะเวลาที่ท่านจะพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. อัปโหลดรูปถ่ายของผู้สมัครลงในแบบฟอร์ม DS-160 ซึ่งรูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน, พื้นหลังขาว และไม่สวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สี (กรุณานำรูปถ่ายติดตัวมาด้วย ในวันสัมภาษณ์)
 3. แบบฟอร์ม DS-2019 ซึ่งมีลายเซ็นของผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกา(ลายเซ็นด้วยน้ำหมึกจริงหรือลายเซ็นดิจิทัล) พร้อมทั้งลายเซ็นของผู้สมัคร ทั้งนี้แบบฟอร์ม DS-2019 ต้องระบุวันเริ่มและสิ้นสุดโครงการที่กำหนดไว้คือ 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม หรือ ช่วงเวลา 7 พฤษภาคม – 7 กันยายน ทางสถานทูตฯไม่สามารถรับแบบฟอร์ม DS-2019 ที่มีข้อมูลผิดพลาดได้
 4. ผู้สมัครวีซ่า J-1 ต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS จำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ พร้อมทั้งนำใบเสร็จที่ชำระค่า SEVIS มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินได้ที่ https://fmjfee.com
 5. ใบรับรองผลการศึกษาตัวจริงฉบับล่าสุดของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้

 • เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะต้องรายงานตัวต่อผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาเป็นนายจ้างของท่าน กรุณาใช้ชื่อ-นามสกุล ที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของท่านในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
 • นักศึกษาต้องแจ้งให้ผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาของท่านทราบเกี่ยวกับงานที่จะทำและที่อยู่ที่ท่านจะพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านเปลี่ยนงานหรือที่อยู่โดยไม่แจ้งให้นายจ้างของท่านทราบ จะส่งผลให้การเข้าร่วมโครงการของท่านสิ้นสุดลง และท่านต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทันที

สิ่งที่ควรทราบ

 • แบบฟอร์ม DS-2019 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ต้องระบุวันเริ่มต้นไม่เร็วไปกว่า 7 มีนาคม และวันสิ้นสุดโครงการก่อน 7 กรกฎาคม 2567 สำหรับ Spring break และ วันเริ่มต้นไม่เร็วไปกว่าวันที่ 7 พฤษภาคม และสิ้นสุดโครงการก่อน 7 กันยายน 2567 สำหรับ Summer break สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ระหว่าง Spring break หรือ Summer break แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่โครงการกำหนด
 • แม้ว่านักศึกษาจะยังคงพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเหนือจากช่วงเวลาตามวันที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม DS-2019
 • ถ้าวันเริ่มต้นการทำงานที่ระบุในแบบฟอร์ม DS-2019 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว หรือท่านเชื่อว่านักศึกษาจะไม่สามารถเข้าเริ่มงานได้ทันตามวันที่ระบุไว้นั้น ทางผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้แก้ไขข้อมูลในระบบ SEVIS เพื่อเปลี่ยน‎วันเริ่มต้นของโครงการก่อนที่นักศึกษาจะมาสัมภาษณ์วีซ่า
 • ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน จำเป็นต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษา โดยปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ตามเว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th/ ตัวแทนทุกท่านสามารถเข้าไปดูวันนัดสัมภาษณ์ที่ยังคงว่างอยู่ได้ หากนักศึกษาเตรียมเอกสารต่างๆครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถจองนัดแบบกลุ่มให้กับนักศึกษาได้ทันที เพราะหากวันนัดสัมภาษณ์เต็มนักศึกษาก็จะพลาดการมาสัมภาษณ์ตามกำหนดการที่ท่านต้องการได้
 • ตัวแทนจัดหางานท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดของผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ถูกต้อง
 • นักศึกษาทุกท่านต้องสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะการทำงานนี้จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนายจ้าง เจ้าของบ้าน คนขับรถประจำทาง เจ้าหน้าที่ตามร้านค้าต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

*** สถานทูตสหรัฐอเมริกา กำหนดให้ผู้ติดต่อกับสถานทูตฯ ทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัย ตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเท่านั้นไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตูสถานทูตฯ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทางสถานทูตฯจะไม่รับฝากโดยเด็ดขาด

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 – 16:00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)

(703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์:support-thailand@ustraveldocs.com

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย

 • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์  ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
 • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
 • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
 • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ