คําถามที่พบบ่อย

โครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน: คําถามที่พบบ่อย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถเข้าร่วมโครงการทำงานพิเศษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ได้ หากท่านเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศที่ท่านกำลังศึกษาอยู่

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สนทนาภาษาอังกฤษได้ดีและมีทักษะเพียงพอที่จะทำงานในโครงการนี้ได้ นอกจากนั้นแล้วผู้สมัครจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลเชื่อมั่นว่าท่านจะกลับประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดโครงการ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่ระบุไว้นั้น จะเป็นวันที่กำหนดว่านักศึกษาจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ และต้องสิ้นสุดการทำงานเมื่อไหร่ หลังจากโครงการนี้ได้สิ้นสุดลง

หากท่านยังทำงานหลังจากวันที่ระบุไว้ ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีกในครั้งต่อไป

กรุณาตรวจสอบกับผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนงาน หากท่านเปลี่ยนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะถูกให้ออกจากโครงการนี้และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันที

ท่านสามารถแจ้งได้ที่ jvisas@state.gov หรือ แฟกซ์ (202) 203-5087

อย่างไรก็ตามหากท่านมีปัญหากับนายจ้าง ท่านควรแจ้งให้ผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาของท่านทราบก่อน

ท่านสามารถหาข้อมูลเพื่อติดต่อกับผู้สนับสนุนโครงการในสหรัฐอเมริกาได้จากแบบฟอร์ม DS-2019 (ข้อ 2)