การเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบประวัติจากผู้สมัครวีซ่าบางท่าน

ตามบันทึกข้อความของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการเพิ่มมาตรการการคัดกรองและการตรวจสอบประวัติผู้สมัครวีซ่านั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้เริ่มเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครวีซ่าทั่วโลก เมื่อเจ้าหน้าที่กงสุลพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการยืนยันอัตลักษณ์ของผู้สมัคร หรือในการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติสำหรับความมั่นคงของชาติ  ผู้สมัครกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (social media) หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มก่อนๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัว ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงานที่ผ่านมาในระยะยาว และข้อมูลในการติดต่อ โดยทางเราคาดการณ์ว่ามาตรการนี้จะส่งผลกับผู้สมัครวีซ่าเพียงแค่ร้อยละหนึ่งของผู้สมัครวีซ่าทั่วโลกทั้งหมด 13 ล้านคนเท่านั้น

ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการให้บริการที่รวดเร็วและสุภาพ ในขณะเดียวกันทางเราต้องมั่นใจว่าผู้สมัครวีซ่านั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกับประเทศสหรัฐฯและมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่า โดยทางเรามีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการคัดกรองผู้สมัครของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการเข้าเมืองสหรัฐฯที่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุ้มครองพลเมืองสหรัฐฯในขณะเดียวกัน