USTDA ส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย

USTDA ส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย

วันนี้ องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) ประกาศว่าได้มอบทุนสนับสนุนแก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมของไทย สำหรับความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนขับเคลื่อนการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของระบบขนส่งสินค้าในไทย ความช่วยเหลือของ USTDA ครั้งนี้จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าทางถนนเปลี่ยนไปเป็นทางรางได้ง่ายขึ้น

“โครงการนี้จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย” อีโน ที. อีบอง ผู้อำนวยการ USTDA กล่าว “ความร่วมมือของเรากับกระทรวงคมนาคมจะสนับสนุนความพยายามของไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมในหนึ่งในโครงการริเริ่มด้านการขนส่งสะอาดที่สำคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ทุนสนับสนุนที่ USTDA มอบให้จะช่วยระบุงานด้านที่ต้องปรับปรุงในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของไทย อีกทั้งจะเตรียมการออกแบบเชิงเทคนิคสำหรับสถานที่ที่รองรับระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อทดสอบแนวคิดและแสดงถึงประสิทธิผลของการขนส่งสินค้าแบบบูรณาการระหว่างบริษัทขนส่งทางถนนและทางรางได้

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค กล่าวว่า “การส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเป็นหนึ่งในเสาหลักของกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก สหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้ช่วยไทยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบขนส่งที่สำคัญต่อเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อม ๆ ไปกับการแสดงให้เห็นว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ท้าทายด้วยโซลูชันที่ยั่งยืนได้อย่างไร”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมกำลังส่งเสริมระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและงานด้านโลจิกติกส์ให้มีการใช้การขนส่งทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาค โครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญไปสู่ความสำเร็จของเรา”

ดร. ปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า “โครงการนี้จะช่วยไทยเร่งผลักดันการเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ความช่วยเหลือนี้จะระบุปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย ตลอดจนลดการปล่อยแก๊สคาร์บอน และปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน ความร่วมมือของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันที่ดีเยี่ยม”

โครงการนี้ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมาย Global Partnership for Climate-Smart Infrastructure ของ USTDA ซึ่งเป็นการเชื่อมอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เข้ากับโครงการด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและการขนส่งที่สำคัญ ๆ ในตลาดเกิดใหม่ อีกทั้งยังสนับสนุนกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ผ่านการส่งเสริมโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญ

องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency) หรือ USTDA ช่วยให้เกิดการสร้างงานในบริษัทของสหรัฐฯ ผ่านทางการส่งออกสินค้าและบริการให้แก่โครงการด้านการพัฒนาที่สำคัญ ๆ ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ USTDA เชื่อมโยงธุรกิจของสหรัฐฯ กับโอกาสการส่งออกโดยให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมการดำเนินงานในโครงการและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศภาคี

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก Paul Marin | 1 (703) 875-4357