สหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์ตรวจจับอาวุธเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์ ให้ไทย

สหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์ตรวจจับอาวุธเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์ ให้ไทย

สำนักงานบรรเทาภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศ (DTRA) กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มอบอุปกรณ์ตรวจจับอาวุธเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์ (คชรน.) มูลค่า 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ของไทยในพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

นายเดวิด แอล. มัสเกรฟ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบพื้นที่และสร้างศักยภาพเครือข่ายของ DTRA และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี ปภ. กล่าวระหว่างพิธีถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐฯ และไทยในการรับมือกับความเสี่ยงจากอาวุธ คชรน. ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐฯ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยในการตรวจจับและตอบโต้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระหว่างพิธีส่งมอบดังกล่าว สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์กว่า 200 ชิ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งมาพร้อมการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับซึ่งมีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล

ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยกว่า 2 ศตวรรษได้พัฒนาเป็นมิตรภาพ หุ้นส่วน และพันธไมตรีอันแน่นแฟ้น ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศ ตลอดจนทั่วภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก พันธไมตรีด้านความมั่นคงของเราช่วยให้เราพร้อมรับมือภัยคุกคามแห่งอนาคตซึ่งส่งผลต่อประเทศของเราทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และสถานการณ์วิกฤตด้านมนุษยธรรม ความร่วมมือระหว่าง DTRA และ ปภ. เพื่อลดความเสี่ยงจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ-ไทย ด้านความมั่นคง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประเทศและประชาชนของเราทั้งสองบ้าง