U

Undervote

เกิดขึ้นเมื่อจำนวนตัวเลือกที่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกในการแข่งขันน้อยกว่า จำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้เลือกได้ในการแข่งขันครั้งนั้นๆ หรือเมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่เลือกเลยในกรณีที่การแข่งขันครั้งนั้นมี เพียงตัวเลือกเดียว