สหรัฐอเมริกามอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 20 มีนาคม 2563 — รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การสนับสนุนเงินทุนในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้  นับเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการต่างๆ ที่ USAID และรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจวินิจฉัย และตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อต่างๆ โดยความช่วยเหลือนี้จะดำเนินการผ่านองค์กรต่างๆ อันได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยูนิเซฟ (UNICEF) จำนวน 329,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ โครงการตรวจเเละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Detection and Surveillance – IDDS project) จำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลกของรัฐบาลสหรัฐฯ

“ความช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยที่มีมายาวนาน” เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กล่าว “เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่สหรัฐฯ ร่วมมือกับประเทศไทยในการดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพผ่าน USAID สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medicinal Sciences – AFRIMS) และ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) สหรัฐฯ เพื่อปกป้องสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวอเมริกัน ประชาชนชาวไทย และประชากรทั่วโลก”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อเมริกันได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก N 95 ถุงมือยางไนไตร แว่นครอบตานิรภัย และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่นๆ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของไทย https://www.usaid.gov/asia-regional/press-releases/mar-9-2020-us-provides-personal-protective-equipment-royal-thai-covid-19

“ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ แสดงถึงมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่ยาวนานกว่า 200 ปี ได้ดีกว่าคำพูดใดๆ” นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข กล่าว “ความร่วมมือในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะท้อนให้เห็นถึงสองศตวรรษแห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ”

นอกเหนือจากความช่วยเหลือฉุกเฉินในครั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยในหลายโครงการเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อต่างๆ ในภูมิภาค เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ USAID ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อต่อสู้กับโรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ผ่านโครงการความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุณาเยี่ยมชม https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.htm

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของ USAID ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุณาเยี่ยมชม https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระความมั่นคงทางสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda) กรุณาเยี่ยมชม https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ghs/index.html