new-annex06

"อาคารใหม่ของสถานทูตที่ออกแบบอย่างทันสมัย แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ร่วมมือกับประเทศไทยและอาเซียนเพื่อ ยกระดับสิ่งที่เป็นความสำคัญของภูมิภาค รวมทั้ง การปรับปรุงด้านสาธารณสุข การจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และการต่อสู้กับอาชญากรรม ข้ามชาติ อาคารนี้ออกแบบให้สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม และผมหวังว่าอาคารหลังใหม่นี้จะเป็นสัญลักษณ์และศูนย์กลางของมิตรภาพระหว่าง ไทยกับสหรัฐฯ อย่างยืนยาวในอนาคต" อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ

“อาคารใหม่ของสถานทูตที่ออกแบบอย่างทันสมัย
แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ร่วมมือกับประเทศไทยและอาเซียนเพื่อ
ยกระดับสิ่งที่เป็นความสำคัญของภูมิภาค รวมทั้ง
การปรับปรุงด้านสาธารณสุข การจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และการต่อสู้กับอาชญากรรม
ข้ามชาติ อาคารนี้ออกแบบให้สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม และผมหวังว่าอาคารหลังใหม่นี้จะเป็นสัญลักษณ์และศูนย์กลางของมิตรภาพระหว่าง
ไทยกับสหรัฐฯ อย่างยืนยาวในอนาคต”

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ