การแต่งงานในประเทศไทย

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนที่อำเภอด้วยตัวเอง ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริการับรองการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอให้มีผลถูกต้องตาม กฎหมาย การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยระหว่างพลเมืองสัญชาติอเมริกันกับพลเมือง อเมริกัน หรือพลเมืองอเมริกันกับพลเมืองไทย มีขั้นตอนเดียวกัน สำหรับพลเมืองอเมริกันที่แต่งงานกับบุคคลสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย คู่สมรสของพลเมืองอเมริกันจะต้องทำตามขั้นตอนเดียวกับพลเมืองอเมริกันที่ สถานทูตของคู่สมรส

ขั้นตอน

 1. กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือสาบานตนให้สมบูรณ์ที่สถานทูตอเมริกา ซึ่งสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูต หรือดาวน์โหลดได้จากที่นี่ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการแต่งงานในประเทศไทย หนังสือสาบานตนจะต้องกรอกให้สมบูรณ์และรับรองลายมือชื่อ (Notarized) โดยสถานทูต ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารจำนวน 50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หากท่านต้องการทำการนัดหมาย กรุณาคลิกที่นี่
 2. แปลหนังสือสาบานตนที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อจากสถานทูตให้เป็นภาษาไทย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อร้านแปลในกรุงเทพฯ
 3. นำหนังสือสาบานตนและคำแปลไปรับรองเอกสารที่แผนกรับรองเอกสาร
  กองสัญชาติและนิติกรณ์
  กระทรวงการต่างประเทศ
  ชั้น 3 123 อาคารกรมการกงสุล
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2575-1057-8
  โทรสาร 0-2575-1054
 4. นำหนังสือสาบานตนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ เอกสารที่ทางอำเภอต้องการได้แก่
 • หนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เอกสารรับรองสัญชาติบุคคลสำหรับสัญชาติอื่น เช่น บัตรประชาชนไทย
 • กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอายุน้อยกว่ายี่สิบปี ต้องมีหนังสือยินยอม (พร้อมทั้งคำแปลภาษาไทย) จากผู้ปกครอง
 • กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าการสมรสก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เช่น ใบหย่า หรือมรณบัตร (พร้อมทั้งคำแปลภาษาไทย)