วิธีทำการนัดหมาย

แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันได้จัดให้มีระบบทำนัดหมายเพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้น   ระบบทำนัดหมายนี้เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับงานบริการด้านเอกสาร  อันรวมไปถึงงานรับรองลายมือชื่อในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (Notarials) งานบริการหนังสือเดินทาง และการออกประกาศนียบัตรรับรองความเป็นสัญชาติอเมริกันของบุคคลที่เกิดในต่างแดน แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันยังคงให้บริการกรณีฉุกเฉิน-เร่งด่วนควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะพิจารณาจากเหตุจำเป็นเร่งด่วนเป็นสำคัญ หมายเหตุ: ทางแผนกฯไม่อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะทำการขอการออกประกาศนียบัตรรับรองความเป็นสัญชาติอเมริกันของบุคคลที่เกิดในต่างแดน เข้ามายื่นเอกสารโดยไม่มีนัดหมาย ท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อเข้ามายื่นเอกสารหากท่านประสงค์ที่จะทำการดังกล่าว

การทำนัดหมายสามารถทำได้ทางอิเลคทรอนิกส์

หมายเหตุ: แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันไม่สามารถรับทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้   หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการนัดหมาย   ท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบทำการนัดหมายอิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของระบบทำนัดหมาย คือ เพื่อลดเวลาคอย รวมทั้งเพื่อให้แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันได้ให้บริการท่านและสามารถตอบสนองความต้องการในงานบริการของแผนกฯให้ดียิ่งขึ้น