สหรัฐอเมริกาและไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PSI 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สหรัฐอเมริกาและไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PSI เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 

สหรัฐฯ และไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความริเริ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative: PSI) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับพหุภาคีนี้มีผู้นำทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารจากประเทศกัมพูชา บรูไน สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และไทยเข้าร่วมการประชุม โดยผู้เข้าร่วมจะได้ตรวจสอบเส้นทางการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) สมัยใหม่ มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพันธกรณีว่าด้วยการสกัดกั้นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ศึกษากรอบด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ดีของภาคี ตลอดจนขยายเครือข่ายชุมชนต่อต้านอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมดังกล่าวยังมีเนื้อหารวมไปถึงข้อสรุปต่าง ๆ เช่น ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในระดับโลกและภูมิภาค จากสำนักงานกิจการการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disarmament Affairs) การอภิปรายต่าง ๆ ตลอดจนการอภิปรายแผนรับมือสถานการณ์จำลองบนโต๊ะโดยเน้นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในรัฐบาลและการตัดสินใจเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งอาจเกิดขึ้นในภูมิภาค   

กรอบความริเริ่ม PSI จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อขัดขวางหรือยับยั้งการลำเลียงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระบบขนส่ง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าและออกจากรัฐและตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของอาวุธเหล่านี้ ปัจจุบัน มีรัฐที่รับรองแถลงการณ์ว่าด้วยหลักการสกัดกั้นภายใต้กรอบความริเริ่ม PSI (PSI Statement of Interdiction Principles) กว่า 100 รัฐ

ประเทศที่เข้าร่วมกรอบความริเริ่ม PSI โดยยอมรับแถลงการณ์ว่าด้วยหลักการสกัดกั้น ได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการขัดขวางหรือยับยั้งการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เข้าและออกรัฐและตัวแสดงที่มิใช่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยสอดคล้องกับกฎหมายและกรอบกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้โดยดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองหรือในความร่วมมือกับรัฐภาคีอื่น