ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย

เอกสารข้อเท็จจริง
สำนักงานโฆษก
9 กรกฎาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี เจ. บลิงเคน จะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยจะเข้าพบนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยืนยันพันธไมตรีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ตลอดจนความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งประสานความร่วมมืออันยืนนานของเรากับไทย รัฐมนตรีบลิงเคนจะพบกับศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ เพื่อทำความเข้าใจประเด็นสำคัญ ๆ ในกลุ่มผู้นำชาวไทยรุ่นใหม่ ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ รัฐมนตรีบลิงเคนจะผลักดันให้มีการยุติความรุนแรงในพม่า และขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ

สหรัฐฯ และไทยเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรใกล้ชิด

 • สหรัฐฯ ตั้งตารอที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมืออันโดดเด่นระหว่างประเทศของเราทั้งสองในฐานะพันธมิตรและเพื่อน โดยในปีหน้า ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทยจะครบรอบ 190 ปี
 • ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นและยืนนาน สหรัฐฯ เริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไทยในปี 2376 ด้วยสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ และยืนยันความสัมพันธ์อีกครั้งด้วยกติกามะนิลา พ.ศ. 2497 ภายใต้องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น เมื่อปี 2546 สหรัฐฯ ได้ประกาศให้ไทยเป็นชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโต้
 • ไทยและสหรัฐฯ มีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อค่านิยมเดียวกัน อันได้แก่ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน หลักนิติธรรม ความมั่นคง และความมั่งคั่ง
 • เราชื่นชมความตั้งใจของไทยในการรับมือวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ประจำปี 2565 และความร่วมมือภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เรารอคอยที่จะสานต่อการดำเนินงานของไทยในหัวข้อเหล่านี้ระหว่างที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2566

ความร่วมมือด้านความมั่นคงเสริมสร้างพันธไมตรีของเราและยังประโยชน์แก่ภูมิภาค 

 • ไทยเป็นพันธมิตรในสนธิสัญญา เป็นผู้นำและผู้ส่งเสริมความมั่นคงในประชาคมนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้
 • ไทยเป็นหุ้นส่วนและผู้นำหลักด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับภูมิภาค สหรัฐฯ และไทยดำเนินงานสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) ในกรุงเทพฯ โดยนับตั้งแต่ปี 2541 ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยุติธรรมทางอาญาแล้วกว่า 22,000 คนจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อเช่น การต่อต้านการทุจริต อาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงการค้ายาเสพติด สัตว์ป่า และมนุษย์
 • ไทยและสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดคอบร้าโกลด์ ซึ่งเป็นการฝึกทางทหารระดับพหุภาคีประจำปีที่ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดของภูมิภาค นับตั้งแต่ปี 2493 ไทยได้รับยุทโธปกรณ์ วัสดุภัณฑ์จำเป็น การฝึกอบรม ตลอดจนความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จากสหรัฐฯ ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ โครงการช่วยเหลือทางทหารแบบ FMS (Foreign Military Sales) ที่กำลังดำเนินการอยู่ของเรามีมูลค่า 2,850 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เรายังมีการฝึกซ้อมและปฏิบัติการทางทหารร่วมกันกว่า 400 กิจกรรมในแต่ละปีอีกด้วย
 • สหรัฐฯ ส่งเสริมความเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ (Mekong-U.S. Partnership: MUSP) ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการประสานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างห้าชาติลุ่มน้ำโขง สหรัฐฯ ร่วมมือกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างประเทศอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ MUSP เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ตลอดจนรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ต่าง ๆ เช่น การจัดการทรัพยากร อาชญากรรมข้ามชาติ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชาวอเมริกันและชาวไทยได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเราในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการศึกษา

 • สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดของไทย โดยได้ซื้อสินค้าจากไทยเมื่อปี 2564 รวมมูลค่ากว่า 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และการค้าสองฝ่ายในปีเดียวกันมีมูลค่ารวม 63,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ความสัมพันธ์ของเรา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าบริโภคและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจนถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ นอกไปจากภาคเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงและด้านอวกาศ สหรัฐฯ ก่อให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในไทยเมื่อปี 2563 เป็นมูลค่า 17,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้สหรัฐฯ เป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศรายใหญ่เป็นอันดับสามของไทย
 • หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้ร่วมงานกับภาคีไทยมาเป็นเวลากว่า 60 ปีเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนอเมริกัน ไทย และนานาชาติ ผ่านทางการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนโครงการริเริ่มด้านสาธารณสุขต่าง ๆ
 • โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ USAID ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านนโยบายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น คุณภาพอากาศ ต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และขยายการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาด ปลอดภัย ราคาไม่แพง เสถียร และทันสมัย USAID และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ยังเสริมสร้างความร่วมมือผ่านทางการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาร่วมกันแก่ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สหรัฐฯ สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงเยาวชน นักเรียน นักการศึกษา ศิลปิน นักกีฬา และผู้นำชาวไทยรุ่นใหม่กับบุคคลจากวงการเดียวกันในสหรัฐฯ และภูมิภาคอาเซียน โดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในประเด็นสำคัญ ๆ ทางยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมของพลเมืองไปจนถึงความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โครงการแลกเปลี่ยนของเรามีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการฟุลไบรท์ โครงการ International Visitor Leadership Program (IVLP) และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) มีศิษย์เก่าชาวไทยมากกว่า 5,000 คน ส่วนโครงการที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นอย่างสมาคมศิษย์เก่าโครงการแลกเปลี่ยนไทย-สหรัฐฯ (Thailand-United States Alumni Association: TUSAA) ก็เชื่อมโยงศิษย์เก่าจากทั่วประเทศให้มาร่วมทำงานในโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายร่วมกันของเรา
 • อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (U.S. Peace Corps) ปฏิบัติหน้าที่ในไทยมาตั้งแต่ปี 2505 โดยเน้นการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน