อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมกิจกรรม Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ คุณดุษฎี เฮย์มอนด์ ภริยา และคุณ Eric Hansen เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมขี่จักรยานระยะทาง 9 กิโลเมตรรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 หรือ Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับภาคีสมาชิกโครงการ Eco-Capitals Forum เช่น สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) การเข้าร่วมกิจกรรม Car-Free Day ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติอันยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Diplomatic Missions and International Institutions Environmental Performance and Sustainability Pledge) ภายใต้โครงการ Eco-Capitals Forum ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยหันมาเดินทางด้วยการเดิน ขี่จักรยาน หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม»

โครงการ Eco-Capitals Forum

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เอกอัครราชทูตเดวีส์และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต 13 ประเทศ สหภาพยุโรป และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นนครเชิงนิเวศ ณ สวนลุมพินี ตามโครงการ Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สถานเอกอัครราชทูต และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเดินหน้าส่งเสริมโครงการ แนวนโยบายและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้ เอกอัครราชทูตเดวีส์ร่วมกล่าวในพิธี โดยได้เน้นถึงจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือผ่านการดำเนินโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสำคัญของการประสานความสัมพันธ์ทางการทูตเข้ากับการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อปรับปรุงเมืองทั่วโลกให้สะอาดเรียบร้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น โครงการ Eco-Capitals Forum จะสนับสนุนกรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายหลักอันได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨