World Car-Free Day 2016

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เอกอัครราชทูต กลิน ที เดวี่ส์ และ อัครราชทูต ปีเตอร์ เอม เฮย์มอนด์ ได้ร่วมกิจกรรมวันลดการใข้รถยนต์ โดยเดินทางมาทำงานด้วยการเดินพร้อมกับเจ้าหน้าที่แผนกบริหารและแผนกประชาสัมพันธ์ของสถานทูตฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานในสถานทูตฯให้ร่วมลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการเดิน ขี่จักรยาน และใช้พาหนะมาทำงานร่วมกันหลายคน อีกทั้งใช้บริการรถสาธารณะมำทำงานและกลับที่พักอาศัย กิจกรรมการเดินมาทำงานดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Green 16 ซึ่งทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถานทูตฯ จัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งเน้นความสนใจของสถานทูตฯในเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨