T

Two Party System

พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้ครอบครองการเมืองระบบเลือกตั้งมาตั้งแต่ คริสต์ทศวรรษ 1860 การที่มีพรรคการเมืองสองพรรคผลัดกันผูกขาดการเลือกตั้งของประเทศมาเป็นระยะ เวลานานอย่างไม่มีที่ใดเทียบได้นี้ สะท้อนถึงโครงสร้างของระบบการเมืองอเมริกันและลักษณะพิเศษของพรรคการเมืองใน ประเทศนี้