แถลงการณ์โดยรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคน เนื่องในโอกาสวันน้ำโลก

แถลงการณ์โดยรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคน

22 มีนาคม 2564

วันน้ำโลก

น้ำเป็นทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเราต้องใช้ในเกือบทุกกิจกรรมของมนุษย์ การเข้าถึงน้ำได้อย่างสม่ำเสมอเป็นรากฐานของการเสริมสร้างสุขภาพ โอกาสทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในทุกประเทศ และบัดนี้ การทำให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำของโลก ทั้งยังเป็นภัยคุกคามต่อน้ำที่ใช้ในภาคสาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พลังงาน และการประมง รวมไปถึงระบบนิเวศ จึงส่งผลให้ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ตกอยู่ในอันตราย

สหรัฐฯ มุ่งมั่นช่วยเสริมสร้างโลกให้มีความมั่นคงด้านน้ำมากยิ่งขึ้น โดยกำลังร่วมมือกับภาคีทั่วโลกในการยกระดับความมั่นคงด้านน้ำผ่านการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้น รวมถึงฟื้นฟูและคุ้มครองระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีเพิ่มพูนโอกาสให้สตรีและเด็กหญิงในการหางานและเข้ารับการศึกษา อีกทั้งยังช่วยให้บรรดาชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขห่างไกลจากการคุกคามของโรคติดเชื้อ เนื่องในวันน้ำโลกนี้ เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนี้ และขอยกย่องบุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทุกคนมีน้ำปลอดภัยสำหรับอุปโภคบริโภค