การประชุมเชิงปฏิบัติการ Southeast Asia Cybercrime Judicial Workshop

Ambassador Davies gave closing remarks at the first-ever Southeast Asia Cybercrime Judicial Workshop April 29.

เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเดวีส์กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Southeast Asia Cybercrime Judicial Workshop โดยมีผู้พิพากษา 100 คนจาก 8 ประเทศในกลุ่มอาเซียน (กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม) และภูฏานรับฟังสุนทรพจน์อย่างสนใจ เอกอัครราชทูตเดวีส์กล่าวว่า ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ตลอดจนปัจเจกชนต้องสูญเสียทรัพยากรต่างๆ มากมายอันเนื่องจากอาชญากรรมไซเบอร์ และท่านได้เน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางอาญาระดับนานาชาตินี้ โดยให้คำมั่นว่า สหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการกับอาชญากรรมและอาชญากรไซเบอร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาสามวันครึ่งนี้จัดโดยฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (International Narcotics and Law Enforcement Affairs) ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ และศาลยุติธรรมของไทย