สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคนเนื่องในโอกาสวันชาติไทย