สหรัฐฯ บริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 โดสให้แก่กรมปศุสัตว์