สหรัฐฯมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อช่วยเหลือในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019