พิธีส่งมอบอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชน โครงการที่ 4