การส่งมอบวัคซีนให้ไทยภายใต้ความร่วมมือด้านวัคซีนของกลุ่มภาคี 4 ประเทศ