วันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

มีมโนคติไม่กี่ประการที่มีอานุภาพหรือเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจของมนุษย์ชาติยิ่งไปกว่าแนวคิดประชาธิปไตย

ผู้คนทั่วโลกต่างปรารถนาประชาธิปไตย  อภิสิทธิ์ที่จะได้ใช้สิทธิออกเสียง เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น สิทธิที่จะมีรัฐบาลโดยประชาชนและเพื่อประชาชน มโนคติเหล่านี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจต่อไป นับตั้งแต่ชาวอียิปต์ที่เข้ายึดจัตุรัสทาห์รีร์ ไปจนถึงนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า รวมทั้งชาวยูเครนผู้กล้าหาญที่นำประเทศไปสู่การเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี้

วันนี้เป็นวันประชาธิปไตยสากลซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อฉลองวิถีชีวิตที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  สารัตถะสำคัญประจำปีนี้คือ การเชิญชวนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเน้นความสำคัญของเยาวชนในการสร้างและรักษาประชาธิปไตยได้อย่างมาก

สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่แข็งแกร่งเนื่องเพราะประชาชนมีเสรีภาพในการออกมาพูดต่อต้านความอยุติธรรม ตลอดจนอภิปราย ถกเถียง และร่วมกันทำงานแม้แต่กับผู้ที่มีความคิดเห็นตรงข้ามกันเพื่อขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  ในกรอบประชาธิปไตย เรามีเสรีภาพที่จะเลือกผู้นำของเราเอง ที่จะมีองค์กรรัฐบาลที่รับผิดชอบตรวจสอบได้ และที่จะดำเนินงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิกทุกคนในสังคมของเรา

ขณะที่สหรัฐฯ ทำงานเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในประเทศของเราให้แข็งแกร่ง เราก็จะยังคงสนับสนุนผู้คนทั่วโลกที่ต่อสู้เพื่อให้มีผู้รับฟังเสียงของตน