ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงของพลเรือน ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เดินทางเยือนประเทศไทย

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

นางซาราห์ ซูวัล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงของพลเรือน ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลและผู้แทนภาคประชาสังคม หารือประเด็นที่มีความสำคัญต่อความร่วมมือของสหรัฐอเมริกากับไทยซึ่งดำเนินมายาวนานกว่า 183 ปี รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อภูมิภาค ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำถึงพันธกรณีของรัฐบาลอเมริกันในการร่วมมือกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยดำเนินการกลับคืนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเน้นย้ำความสำคัญของการเคารพเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างสมบูรณ์เพื่อนำมาซึ่งธรรมาภิบาลและสถาบันที่มีเสถียรภาพยั่งยืน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังหยิบยกความสำคัญของการสานต่อการดำเนินงานที่ไทยได้ปฏิบัติมายาวนานด้านการคุ้มครองผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และบุคคลกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ที่แสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดสงขลา และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของกระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนต่อการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ระหว่างการฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) กรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อสู้กับอาชญากรรม การส่งเสริมความเคารพสิทธิมนุษยชน และการรับรองความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทางอีเมล PressBKK@state.gov