S

Super Tuesday

คำว่า “Super Tuesday” เริ่มใช้กันอย่างกว้างขวางในปี 2531 เมื่อกลุ่มรัฐทางใต้รวมตัวกัน จัดการประชุมขั้นต้นระดับภูมิภาคที่ใหญ่และมีประสิทธิผลมากเป็นครั้งแรก เพื่อเสริมความสำคัญของรัฐทางใต้ในกระบวนการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานาธิบดีและลดผลกระทบของการลงคะแนนเสียงก่อนของการประชุมคอคัสใน รัฐไอโอวาและการประชุมขั้นต้นในรัฐนิวแฮมเชียร์ ปัจจุบัน ความหมายของวลีนี้เริ่มคลุมเครือ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีหลายรัฐในหลายภูมิภาครวมกลุ่มจัดการประชุมขั้นต้นใน วันอังคารเดียวกันหรือคนละวัน การรวมกลุ่มของรัฐเหล่านี้สำคัญมากเพราะน้ำหนักของคะแนนเสียงที่มากและพร้อม เพรียงกันมีโอกาสส่งเสริมหรือสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่หวังจะได้รับเสนอ ชื่อให้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเพราะมีการ เลือกตัวแทนไปเข้าร่วมการประชุมระดับประเทศของพรรคจำนวนมากในคราวเดียวกัน