ประกาศการแก้ไขข้อมูลการออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity)

เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนข้อตกลงและการดำเนินการออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (reciprocity) สำหรับวีซ่าชั่วคราว หรือ nonimmigrant visa ทั่วโลก สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ จะเริ่มใช้ตารางที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่สำหรับวีซ่าชั่วคราวบางประเภทสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง กฎหมายสหรัฐฯ กำหนดให้คิดค่าธรรมเนียมและอายุของวีซ่าสหรัฐฯ สำหรับประเทศหนึ่งๆ ตามแนวปฏิบัติที่พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับในประเทศนั้นๆ ตราบเท่าที่สามารถทำได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลต่ออายุของวีซ่าบางประเภท และต่อค่าธรรมเนียมตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนในการออกวีซ่า (reciprocity fee) เพื่อให้สอดคล้องกับอายุของวีซ่าที่พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันจากรัฐบาลไทย

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบคือ การออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนั้นไม่ใช่การระบุระยะเวลาที่บุคคลสามารถพำนักในสหรัฐฯ ได้ โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป นักเรียนนักศึกษาที่ถือวีซ่าประเภท F1 (และผู้ติดตามที่ถือวีซ่าประเภท F2) จะได้รับอนุญาตให้พำนักในสหรัฐฯ ได้ ตราบเท่าที่ยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ไม่ว่าวีซ่าประเภท F จะหมดอายุหรือไม่ก็ตาม แต่หากนักเรียนนักศึกษาเดินทางออกจากสหรัฐฯ ภายหลังวีซ่าหมดอายุแล้ว นักเรียนนักศึกษาจะต้องสมัครขอรับวีซ่าใหม่ที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แม้ว่าจะยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็ตาม

ประเภทวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียม

อายุของวีซ่า

A2 (เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐฯ ชั่วคราว)

ไม่มี

6 เดือน

F1 (นักเรียนนักศึกษา)

40 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน

F2 (ผู้ติดตามของนักเรียนนักศึกษา)

40 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน

H1B (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง)

H4 (ผู้ติดตามของผู้ได้รับวีซ่าประเภท H1B)

10 เหรียญสหรัฐ

10 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน

12 เดือน

I (ผู้สื่อข่าว)

ไม่มี

6 เดือน

L1 (พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐฯ ชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน)

10 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน

L2 (ผู้ติดตามของพนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐฯ ชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน)

10 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน

R1 (ผู้เผยแผ่ศาสนา)

10 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน

R2 (ผู้ติดตามของผู้เผยแผ่ศาสนา)

10 เหรียญสหรัฐ

12 เดือน