ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee)

ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee) 

ผู้สมัครจากบางประเทศอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนเพิ่มเติมหลังจากที่วีซ่าของตนได้รับการอนุมัติแล้ว ค่าธรรมเนียมนี้ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติต่างตอบแทนที่สหรัฐฯมีกับบางประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯพยายามที่จะไม่ให้มีการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลของประเทศใดคิดค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนสำหรับวีซ่าบางประเภทกับบุคคลสัญชาติอเมริกัน รัฐบาลสหรัฐฯก็จะคิดค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนสำหรับวีซ่าประเภทที่คล้ายคลึงกันนั้นกับบุคคลสัญชาติดังกล่าวด้วย เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนี้ พร้อมข้อมูลที่จะช่วยระบุว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ด้วยหรือไม่