คำกล่าวในช่วงเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบาย Track 1.5 ภายใต้กรอบหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ โดย เอกอัครราชทูต อาทุล เคชัป

คำกล่าวในช่วงเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบาย Track 1.5 ภายใต้กรอบหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ โดย เอกอัครราชทูต อาทุล เคชัป หัวหน้าคณะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

18 มีนาคม 2564

ดังที่ปรากฏเป็นคำร่าง

แม่น้ำโขงมีความสำคัญ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวในงานวันนี้ ซึ่งเป็นการสนทนาครั้งแรกภายใต้เวทีเสวนา Track 1.5 ที่สำคัญนี้ เราจะได้ฟังหลายฝ่ายในภูมิภาคพูดถึงการเสริมสร้างระบบการจัดการที่โปร่งใสและตอบสนองได้ดี การมารวมตัวกันเช่นนี้เป็นตัวอย่างแสดงถึงมุมมองของประธานาธิบดีไบเดนที่ว่า เราจะสามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันได้ก็ด้วยการทำงานร่วมกันเท่านั้น

ผมยังมีความยินดีที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กลุ่มแรก ๆ ในรัฐบาลไบเดนที่ได้พูดถึงความสำคัญที่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีต่อสหรัฐฯ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรก ๆ รัฐมนตรีบลิงเคนให้คำมั่นว่าสหรัฐฯ จะยกระดับความร่วมมือของเรา ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาการตอบสนองที่เราต่างสามารถดำเนินการได้ต่อภัยคุกคามที่มีร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคโควิด-19

งานนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเป็นส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนของเราเพื่อความเป็นเอกภาพและความมั่งคั่งของอินโด-แปซิฟิกและอาเซียน

สิ่งที่เราให้ความสนใจคือ การช่วยหุ้นส่วนในลุ่มน้ำโขงของเราเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมแนวทางที่โปร่งใสและยึดมั่นในกฎกติกาเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายข้ามพรมแดน แนวทางดังกล่าวปรากฏชัดเจนในการตอบสนองของเราต่อรัฐประหารในพม่า และการเรียกร้องของเราเพื่อให้กองทัพพม่าคืนสถานะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ปล่อยทุกคนที่ถูกคุมขังโดยไม่เป็นธรรม ยกเลิกการจำกัดการสื่อสาร รวมทั้งงดเว้นจากการใช้ความรุนแรง เราเชื่อว่าอาเซียนสามารถมีบทบาทสำคัญในการยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้

หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยพลัง และการส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กับภูมิภาคนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไบเดนให้ความสำคัญยิ่ง ชาวอเมริกันกว่า 3.5 ล้านคนเป็นผู้อพยพหรือลูกหลานของผู้อพยพจากประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และบริษัทสหรัฐฯ กว่า 1,000 แห่งกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง เรายกระดับความร่วมมือของเรากับประเทศในภูมิภาคนี้ โดยคำนึงถึงครอบครัวผู้ทำงานในสหรัฐฯ และด้วยความเชื่อว่า เราทุกคนสามารถร่วมกันมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นได้

ดังที่หลายท่านทราบอยู่แล้วว่า สหรัฐฯ ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเลขาธิการอาเซียน เปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว นับแต่นั้นมา เรามีความคืบหน้าไปมาก และผมตั้งตารอที่จะบอกเรื่องราวนี้กับท่านทั้งหลายในวันนี้

หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ (Mekong-U.S. Partnership) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดแก่การประสานงานกับรัฐบาลของประเทศในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนหุ้นส่วนที่มีมุมมองคล้ายคลึงกัน เรากำลังทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการแม่น้ำและการแบ่งปันข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ เรากำลังใช้เทคโนโลยีร่วมกับสาธารณเกาหลีเพื่อพัฒนาการพยากรณ์อุทกภัยและภัยแล้ง เรากำลังลงทุนในระบบเชื่อมต่อพลังงานระดับภูมิภาคและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านหุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (Japan-U.S.-Mekong Power Partnership) เรากำลังต่อสู้การค้าสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนผ่านความร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศลุ่มน้ำโขงและออสเตรเลีย เรากำลังพิจารณาความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานของแม่น้ำโขงกับประเทศอินเดีย อีกทั้งยังคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มภาคี 4 ประเทศ (Quad) อีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว เรายังช่วยส่งเสริมมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็น 17 กลุ่มประเทศและสถาบันที่มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เสรีและเปิดกว้าง ผมมีความภูมิใจที่อินเดีย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และบรูไนในฐานะประธานอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงครั้งล่าสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

หลายสิ่งที่เราทำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นการต่อยอดจากความพยายามของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เวียดนามสานต่องานของประธานอาเซียนสมัยก่อน ๆ โดยการส่งเสริมให้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในปี 2563 อาเซียนควรจะดำเนินการเพิ่มเติมและกำหนดจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นลุ่มน้ำโขง เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงมีผลต่อความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และสภาพภูมิอากาศ

โดยพื้นฐานแล้ว หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรากฐานความมั่นคงและมั่งคั่ง อันรวมถึงธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ ตลอดจนสุขภาพและความมั่นคง ผมอยากจะขออธิบายต่อในเรื่องนี้

แทบจะไม่มีความท้าทายต่ออนาคตที่มั่นคงและมั่งคั่งประการใดเลยที่เร่งด่วนไปกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พม่า กัมพูชา ไทย และเวียดนามต่างติดอันดับ 20 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของรายงาน Global Climate Risk Index

เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักข่าวรอยเตอร์ส ได้รายงานว่า ชาวประมงในโตนเลสาบของกัมพูชาจับปลาได้เพียง 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของจำนวนที่ปกติจะจับได้ ชีวิตและการดำรงชีพของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างแท้จริง

รัฐบาลไบเดนกลับเข้าร่วมความตกลงปารีส (Paris Agreement) และกำหนดให้ประเด็นสภาพภูมิอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของชาติเรา สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมจะเป็นหัวข้อการพูดคุยในทุกเวทีเสวนา Track 1.5 ที่จะจัดขึ้น รวมทั้งเป็นหัวใจของหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ต่อไปหลังจากนี้

ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ

หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ จะยังคงส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน

รัฐบาลไบเดนสนับสนุนกฎหมาย BUILD Act ซึ่งเป็นกฎหมายทำให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Development Finance Corporation) เราได้เพิ่มจำนวนตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในขณะที่ยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของเราไปพร้อม ๆ กัน ตลอดจนช่วยพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานสะอาด

ภารกิจของหุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (Japan-U.S.-Mekong Power Partnership) เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคยังคงสำคัญต่อการดำเนินการเหล่านี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอาเซียนและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการประชุมกับเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือกับหุ้นส่วน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และออสเตรเลียจะทำให้การลงทุนของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น

โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียน (U.S.-ASEAN Digital Economy Series) ยังช่วยสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น แผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน (Digital Integration Framework Action Plan) อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเงินผ่านทางดัชนีความพร้อมการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payments Readiness Index)

ความมั่นคงรูปแบบใหม่

หุ้นส่วนนี้ยังก่อให้เกิดความมั่นคงโดยการขยายงานของเราในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้รวมไปถึงความพยายามของเราในการต่อสู้กับโควิด และป้องกันการระบาดครั้งต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ แก่องค์กรพันธมิตรวัคซีนกาวีเพื่อโครงการโคแว็กซ์ (Gavi, the Vaccine Alliance for the COVAX Advance Market Commitment) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางจำนวน 92 ประเทศ วัคซีนเหล่านี้กำลังเดินทางถึงลุ่มน้ำโขงแล้ว สหรัฐฯ วางแผนที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 2 พันล้านเหรียญในปี 2564 และ 2565 ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นประเทศผู้ให้การสนับสนุนรายเดียวรายใหญ่ที่สุดในการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 ในระดับนานาชาติ

ภายใต้หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ เราจะยังยกระดับความมั่นคงด้านสุขภาพเพื่อช่วยชีวิต ส่งเสริมการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งภัยคุกคามทางชีวภาพอื่น ๆ ด้วย

เรากำลังช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด สัตว์ป่า ไม้ และมนุษย์ เจ้าหน้าที่ในประเทศไทยและลาวได้ดำเนินการยึดยาเสพติดครั้งสำคัญหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ เราจะยังคงเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในลุ่มน้ำโขงต่อไปเพื่อหยุดอาชญากรรมข้ามพรมแดน โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนด้านการบังคับใช้กฎหมายในประเทศลุ่มน้ำโขงและออสเตรเลีย

ทุนมนุษย์

หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ยังกำลังสร้างทุนมนุษย์และช่วยพลเมืองของเราแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอีกด้วย

ในปีนี้ เราจะฉลองครบรอบ 10 ปีการดำเนินงานของเรากับสิงคโปร์ภายใต้โครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Program) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายร้อยคน โดยเกี่ยวข้องกับหลากหลายประเด็น เช่น ความมั่นคง การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ไปจนถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ 6 เมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ U.S.-ASEAN Smart Cities Partnership เช่น นครโฮจิมินห์และซานฟรานซิสโก รวมถึงเวียงจันทน์และฮิลล์สโบโร รัฐโอเรกอน ซึ่งเป็นตัวอย่างบางส่วนของเมืองหุ้นส่วนที่แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างชาญฉลาด พนมเปญและบอสตันได้ร่วมกันยกระดับนโยบาย การวางแผน และเทคโนโลยีเพื่อโซลูชันด้านคมนาคมอัจฉริยะ

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ยังได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความโปร่งใสที่จำเป็นต่อการมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชน

เราเชื่อว่า ความมั่นคงระดับภูมิภาคเกิดขึ้นจากความไว้วางใจร่วมกันระหว่างประชาชนและรัฐบาลของประชาชนนั้น ๆ โดยการเคารพสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพ และหลักนิติธรรม

ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำช่วยให้เกิดภาระรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบ เรากำลังทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติผ่านทางโครงการข้อริเริ่มในการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง (Mekong Water Data Initiative) ซึ่งช่วยประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงปรับปรุงการจัดการแม่น้ำโขงข้ามพรมแดน

ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นอำนาจแห่งความโปร่งใสของข้อมูล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม เครื่องมือ Mekong Dam Monitor ได้แจ้งเตือนชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยและลาวเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จะลดลง 1.3 เมตรเนื่องจากการจำกัดน้ำจากเขื่อนจิ่งหงในมณฑลยูนนานของประเทศจีน ระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชุมชนดังกล่าวในวันนี้ แต่เพราะการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงทำให้พวกเขาสามารถปกป้องการดำรงชีพของตนไว้ได้

การเรียกร้องของรัฐบาลประเทศลุ่มน้ำโขง รวมถึงพลเมือง และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกังวลใจของชุมชนปลายน้ำอย่างเพียงพอ ทางการจีนควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสำคัญในเวลาที่เหมาะสมตามที่ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเรียกร้อง และควรจะหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการดำเนินการของเขื่อนในประเทศจีน ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อปริมาณและคุณภาพน้ำที่ปลายน้ำ

สหรัฐฯ จะยังคงตรวจสอบการดำเนินการเหล่านี้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่บ่อนทำลายเอกราชและความมั่นคงของประเทศในลุ่มน้ำโขง ภูมิภาคนี้มีสิทธิที่จะรู้เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อแบบเอารัดเอาเปรียบ (predatory lending) การลักลอบค้าอาวุธ รวมไปถึงสารตั้งต้นที่กระตุ้นการค้ายาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการค้าสิ่งผิดกฎหมายซึ่งน่าวิตกกังวล

วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งลุ่มน้ำโขง

มิตรทั้งหลาย ดังที่ท่านได้เห็นแล้วว่า หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ มีภารกิจมากมาย เพราะมีงานที่จะต้องทำอีกมาก และเพราะภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยพลังและโอกาส

ผมอยากจะปิดท้ายด้วยการแนะนำบุคคลที่หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ จะยกย่องในช่วงสองสามเดือนหลังจากนี้ไป พวกเขาคือวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งลุ่มน้ำโขง เป็นพลเมืองที่ทำงานทุกวันเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนในภูมิภาค

คนแรกคือ Ma Sokhak ซึ่งทำงานร่วมกับโครงการ Wonders of the Mekong ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ซึ่งส่งเสริมให้แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์ โดยจัดระบบให้ชุมชนหยุดการจับปลาผิดกฎหมายในหมู่บ้านบ้านเกิดของเขาในกัมพูชา เขามุ่งมั่นปกป้องมวลปลาเพื่อคนรุ่นหลัง จึงเป็นวีรบุรุษแห่งลุ่มน้ำโขง

ในประเทศไทย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ และ USAID อย่างใกล้ชิดเพื่อนำทีมค้นหาการถ่ายทอดเชื้อโควิด-19 ระหว่างมนุษย์ภายในประเทศไทย เธอเป็นวีรสตรีแห่งลุ่มน้ำโขง

Ngoc Tuyet วิศวกรเคมีจากเวียดนาม ทำงานกับมหาวิทยาลัย Arizona State University เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอย่างอุปกรณ์ฉีดยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัย รวมทั้งเครื่องอบผ้าสำหรับฤดูฝนในลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ เธอยังคิดค้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อรักษาอาการของโรคเบาหวานอีกด้วย Tuyet และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งบริษัทของเธอ มีส่วนส่งเสริมให้ลุ่มน้ำโขงมั่งคั่ง เธอก็เป็นวีรสตรีแห่งลุ่มน้ำโขงเช่นกัน

วีรบุรุษและวีรสตรีแห่งลุ่มน้ำโขงนั้นมีมากมาย เราภูมิใจในบทบาทของหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ในการสนับสนุนพวกเขา เพราะพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่า งานของเรามีประสิทธิผลมากที่สุดและยืนยาวที่สุดเมื่อเราสร้างสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองของเรา และแสดงให้เห็นว่าความพยายามของเรามีประโยชน์กับทุกสังคมของเราอย่างไรบ้าง

ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสผมได้เปิดตัวกิจกรรมที่สำคัญนี้ และได้กล่าวกับผู้ฟังที่ทรงเกียรติทุกท่าน