ถ้อยแถลงจากการประชุมระหว่างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ เจค ซัลลิแวน กับนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน และการประชุมกับรองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ปานปรีย์ พหิทธานุกร

ถ้อยแถลงจากการประชุมระหว่างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เจค ซัลลิแวน
กับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
และการประชุมกับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันนี้ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เจค ซัลลิแวน เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย และเข้าพบนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยยืนยันความสำคัญของความเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาและความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ตลอดจนหารือเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ในระดับทวิภาคีและระดับโลก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตพลังงานสะอาด ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงของเรา พร้อมกับส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ ได้ย้ำความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของสหรัฐฯ ต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียน และยินดีที่สหรัฐฯ ได้มีส่วนร่วมกับไทยในเวทีต่าง  ของอาเซียน ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันถึงความสำคัญของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการทำให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้อย่างเสรี

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ ยังกล่าวถึงประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น ความพยายามในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายลงในประเทศพม่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนพม่า และยินดีที่มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการดำเนินงานที่สำคัญตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ ยังยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการดำเนินการเพื่อให้ฮามาสปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฯ ยังเห็นพ้องกับแผนการที่จะเพิ่มความถี่ของการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และไทย ซึ่งรวมถึงการหารือยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐฯ กับไทย (U.S.-Thailand Strategic and Defense Dialogue) ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และไทย จะต่อยอดความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี 190 ปีของเราเพื่อเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือของเรา

###