R

Red State

รัฐสีแดง (Red state) หมายถึงรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่มักสนับสนุนผู้ สมัครรับเลือกตั้งและแนวคิดต่างๆ ของพรรครีพับลิกัน