ความเป็นส่วนตัว

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (personal information – PII) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นแต่ว่าท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลนี้แก่เรา  การให้ข้อมูลที่สามารถระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านทางเว็บไซต์ของเราเป็น ความยินยอมของท่าน แต่หากท่านให้การยินยอมดังกล่าว หมายความว่า ท่านได้อนุญาตให้นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ ไว้เท่านั้น  การไม่ให้ข้อมูลบางประการอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่ท่านต้องการได้  หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านบนเว็บไซต์ของกระทรวงการ ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น กรอกแบบฟอร์มบนเว็บหรือส่งอีเมลถึงเรา เราจะใช้ข้อมูลนั้นในการดำเนินการให้ข้อมูลหรือบริการที่ท่านร้องขอหรือใน การตอบข้อความของท่าน  ข้อมูลที่เราอาจได้รับจากท่านมีความหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านทำเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เราเก็บรวบรวมชื่อโดเมนที่ท่านใช้ในการเข้าอินเทอร์เน็ตโดยอันโนมัติ (เช่น .com หรือ .edu เป็นต้น) ตลอดจนวันและเวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ (เช่น โปรแกรมค้นหา หรือ หน้าเพจที่ได้เข้าถึงก่อนหน้า) ที่ท่านได้เข้าเพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นสำหรับผู้เข้า เยี่ยมชมเช่นท่าน 

หากท่านส่งอีเมลมาถึงเรา

ท่านอาจจะเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเรา เช่น ในอีเมลที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม  เราใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงบริการของเราหรือในการดำเนินการต่อคำร้องขอของท่าน  บางครั้ง เราส่งอีเมลของท่านต่อไปยังหน่วยงานราชการอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจสามารถช่วยเหลือท่านได้ดีกว่าเรา  นอกเหนือจากการสืบสวนด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับอนุมัติแล้ว เราจะไม่ให้ข้อมูลอีเมลของท่านกับองค์กรภายนอกใดๆ

เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอก  

เราเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกประเภท อื่นๆ   เราใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้ชมต่างชาติ และเพื่อทำกิจกรรมการทูตสาธารณะทั่วโลก  เราใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานทูตฯ และติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีการวัดผลกิจกรรมเว็บไซต์และการให้บริการที่สามารถปรับ แต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการเพื่อวัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเราและส่วนต่างๆ ของเว็บเรารวมทั้งเพื่อช่วยในการพัฒนาให้เว็บไซต์ของเรามีประโยชน์ยิ่งขึ้น สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม  ในบางกรณี โปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกอาจกำหนดให้ท่านต้องเขียนที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพื่อการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้  เราไม่ใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคล ใดๆ  เราไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและจะไม่มีการเปิดเผย ขายหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรใดนอกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อเมริกานอกจากเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือ ปฏิบัติตามกฎหมาย

เราอาจใช้การสำรวจทางออนไลน์แบบต่างๆ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับจากการสุ่มตัวอย่างผู้เข้าเยี่ยม ชม  โดยทั่วไปแล้ว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาใช้แบบสำรวจออนไลน์ของ ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) เป็นหลักเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับด้านความพึงพอใจของ ลูกค้าต่อเว็บไซต์ของเรา  แบบสำรวจนี้ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  แม้ว่าคำเชิญให้เข้าร่วมทำแบบสำรวจจะสุ่มขึ้นจอมาเชิญผู้เข้าเยี่ยมชม แต่ผู้เข้าเยี่ยมชมก็มีสิทธิจะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ และไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ที่จะมีแบบสำรวจ  หากท่านปฏิเสธที่จะทำแบบสำรวจ ท่านก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรในเว็บไซต์ของเราเหมือนกับผู้ที่ทำ แบบสำรวจ  ผู้ที่สามารถอ่านรายงานแบบสำรวจได้คือ ผู้จัดการเว็บและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จำต้องนำข้อมูลนี้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของพวกเขา  เราอาจใช้แบบสำรวจที่จำกัดห้วงเวลาอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์บางอย่างซึ่งจะมีคำอธิบายเมื่อมีการโพสต์แบบสำรวจเหล่า นั้น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อการค้นหาติดตามและการให้บริการที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ (Cookies)

คุกกี้คือแฟ้มแบบตัวอักษร (text file) ที่เว็บไซต์ถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เครื่องจำข้อมูล บางประการเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ท่านต่อเข้าอินเทอร์เน็ต  เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะให้ข้อมูลในแฟ้มคุกกี้กับเว็บไซต์ที่ให้แฟ้ม คุกกี้เท่านั้นและเว็บไซต์อื่นไม่สามารถขอข้อมูลเหล่านั้นได้  แฟ้มคุกกี้มีสองประเภทคือ

  • ชั่วคราว: คุกกี้ชั่วคราวจะอยู่นานเท่ากับที่โปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ (web browser) ของท่านเปิดอยู่เท่านั้น  เมื่อท่านปิดโปรแกรมค้นดูของท่าน แฟ้มคุกกี้ก็จะถูกลบทิ้ง  เว็บไซต์ต่างๆ อาจใช้แฟ้มคุกกี้ชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิค เช่น ช่วยให้สามารถท่องเว็บได้สะดวกขึ้น หรือช่วยให้ท่านปรับแต่งค่าตั้งตามความพึงใจของท่านในการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นั้นๆ
  • ถาวร: คุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟของผู้ใช้เพื่อระบุว่าผู้ใช้คนไหนเป็นผู้ ใช้ใหม่ของเว็บไซต์หรือเป็นผู้ใช้เก่าที่กลับมาเข้าเว็บ และเพื่อห้ามไม่ให้คำเชิญทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ ForeSee ขึ้นอีกสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมที่เคยมาเยี่ยมเว็บแล้ว

หากท่านไม่ต้องการคุกกี้ชั่วคราวหรือคุกกี้ถาวรติดตั้งในเครื่องของท่าน ท่านสามารถปิดแฟ้มคุกกี้ในโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ (web browser) ของท่านได้  ท่านจะยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทุกประการบนเว็บไซต์ของเราได้  อย่างไรก็ดี การปิดแฟ้มคุกกี้อาจมีผลต่อการทำงานของบางเว็บไซต์  พึงระลึกว่า การปิดแฟ้มคุกกี้ในโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ (web browser) ของท่านจะมีผลต่อการทำงานของแฟ้มคุกกี้บนทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ด้วย

ลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีลิ้งค์เชื่อมต่อไปยังหน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูต องค์กรพหุภาคีและองค์กรภาคเอกชนของสหรัฐฯ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  เมื่อท่านตามเข้าลิ้งค์ยังเว็บไซต์อื่น ท่านจะไม่อยู่บนเว็บไซต์ของเราแล้วและจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายความเป็น ส่วนตัวของเว็บไซต์ใหม่นั้น

เราพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์  อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถประกันได้ว่า จะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลย  สำหรับเอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ สถานทูตฯ ตลอดจนพนักงานสถานทูตฯ หรือผู้รับจ้างของสถานทูตฯ ไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งชัดเจนหรือกล่าวเป็นนัย รวมทั้งการให้การประกันความสามารถที่อาจซื้อขายได้และความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเกี่ยวกับเอกสารที่ได้จากเว็บไซต์นี้  นอกจากนั้น สถานทูตฯ ไม่รับผิดใดๆ ทางกฎหมายสำหรับความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใดๆ ที่เปิดเผย ณ ที่นี้ และสถานทูตฯ ไม่แถลงว่า การใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการดังกล่าวจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล

สำหรับความปลอดภัยของเว็บไซต์และเป็นการประกันว่าบริการนี้จะยังให้ บริการแก่ผู้ใช้ทุกท่าน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาใช้โปรแกรมส่วนชุดคำสั่งเพื่อเฝ้าตามการ ใช้เครือข่ายเพื่อระบุหาความพยายามที่ไม่ได้รับอนุญาตในการอัปโหลดหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรืออื่นๆ เพื่อสร้างความเสียหาย  ห้ามอัปโหลดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ด ขาดและการกระทำดังกล่าวอาจมีโทษภายใต้กฎหมาย Computer Fraud and Abuse ปี ค.ศ. 1986 นอกจากนี้ ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้เพื่อการสอบสวนด้านการบังคับใช้กฎหมาย นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีความพยายามอื่นใดในการระบุเอกลักษณ์ผู้ใช้หรือพฤติกรรมการใช้งาน

ห้ามอัปโหลดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและการกระทำดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมาย Computer Fraud and Abuse ปี ค.ศ. 1986 และลักษณะที่ 18 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตราที่ 1001 และ 1030