ภาพรวมการทำงานขององค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

ภาพรวมการทำงานขององค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐฯ (USTDA) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ โดย USTDA ดำเนินงานผ่านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และโครงการนำร่องต่าง ๆ และยังทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการในไทยกับสหรัฐฯ ผ่านการดูงานในสหรัฐฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกด้วย

ทาง USTDA ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย เพื่อช่วยพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในประเทศไทย โดยทาง USTDA มุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการในภาคการขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณสุข และธุรกิจทางการเกษตร

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ USTDA ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย USTDA ได้ให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธนาคารพานิชย์ การเตือนและการจัดการเหตุภัยพิบัติ การออกแบบและประเมินความปลอดภัยของสนามบิน ระบบนำทางทางอากาศ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า การจัดการของเสียและน้ำเสีย การใช้ก๊าซธรรมชาติในยานยนต์ การจัดการก๊าซธรรมชาติเหลว และการพัฒนาระบบขนส่งทางราง โดย USTDA ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการเหล่านี้ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้และความช่วยเหลือทางเทคนิค และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยตั้งแต่ปี 2524 ทาง USTDA ได้สนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกว่า 135 โครงการในประเทศไทย

ยกตัวอย่างเช่น หลังจากภัยพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดียในปี 2547 USTDA ได้ให้ทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศไทย ทั้งทางด้านเทคนิค การบูรณาการระบบการจัดการ และการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่เปิดตัวในปี 2548

นอกจากนี้ USTDA ยังช่วยบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของไทยอย่างเช่น บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน ในการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรกของประเทศ ที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยการศึกษาความเป็นไปได้ที่ได้รับทุนจาก USTDA นี้ช่วยให้ ปตท. สามารถพัฒนาโครงการให้ได้รับเงินลงทุนและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญนี้ ในปี 2554

USTDA ยังให้การช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทย (“กฟภ”) เพื่อช่วยปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยให้กับลูกค้าของ กฟภ กว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศไทย โดยทุน USTDA ได้ช่วยพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าของของ กฟภ ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย – https://ustda.gov/ustda-supports-grid-modernization-in-thailand/

USTDA ยังให้การสนับสนุนภาคเอกชน รวมถึงการให้ทุนแก่บริษัทพลังงานหมุนเวียนของไทยเช่น บริษัท บลูโซลาร์ จำกัด เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานในจังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินโครงการจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประเทศต่อไป และยังเป็นโครงการที่ใช้ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่รายแรกในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ USTDA อยู่ได้อนุมัติการให้ทุนสนับสนุนกับบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในการพัฒนาแผนงานสำหรับการเปลี่ยนกองยานพาหนะอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ไปเป็นยานพาหนะพลังไฟฟ้า https://th.usembassy.gov/ustda-supports-electric-vehicle-transition-in-thailand/

นอกเหนือจากการช่วยพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน USTDA ยังดำเนินการในอีกหลายๆ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการในไทยและสหรัฐฯ ผ่านการ ดูงานในสหรัฐฯ การอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และการร่วมมือด้านการบินพลเรือน โดยในกิจกรรมเหล่านี้ USTDA ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

USTDA ดำเนินการอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและได้เพิ่มความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและตลาดเพื่อนบ้านในอาเซียน โดย USTDA ได้ก่อตั้งสำนักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ ในปี 2545 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานของ USTDA ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสถานทูตสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ และ บรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ ที่มีสำนักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ ด้วย

ติดต่อ USTDA

สำนักงานภูมิภาคเอเชีย
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
จีพีเอฟวิทยุทาวเวอร์ ห้อง 302
93/1 ถนนวิทยุ
กรุงเทพมหานคร 10330 
สำนักงานใหญ่
1101 Wilson Blvd., Suite 1100
Arlington, VA 22209
United States
นายสิทธิศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
รองผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย
อีเมล: sapichatthanapath@ustda.gov
โทร: +66 80 087 9871
Ms. Verinda Fike
Regional Director, Indo-Pacific Region
E: vfike@ustda.gov
T: +1 703 875 4357