U.S. and Thailand 2017: Partnership for Success

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเสนอตัวอย่างโครงการและกิจกรรมน่าสนใจในปีนี้เพื่อฉลองสัมพันธไมตรี 200 ปีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยเราจะนำเสนอข้อมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป


โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ
ในปี 2560 สหรัฐฯ จะมอบความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ของศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสนามฝึกขับยานพาหนะเชิงยุทธวิธีสำหรับสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลศาสตร์และสมรรถนะของยานพาหนะ และอาคารฝึกอบรมยุทธวิธีที่ใช้นวัตกรรมล่าสุดแห่งแรกในอาเซียน ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนโดยไม่จำกัดฤดูกาล

ทุนด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะมอบทุนเพื่อศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบของภาคการเกษตรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตร

การฝึกอบรมสำหรับภาคการเกษตร
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการไทยเดินทางไปเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมในสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในไทยในหัวข้อต่างๆ เช่น ระบบข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักสูตรอบรมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทยจะจัดอบรมหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับระเบิดที่ยังไม่มีการระเบิด (Unexploded Ordnance-UXO) ตลอดปี

โครงการของ YSEALI
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรวิชาชีพรุ่นใหม่กว่า 10,000 คนเป็นสมาชิกโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้นำในอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่สำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปีนี้ สถานทูตสหรัฐฯ เตรียมสนับสนุนสมาชิกโครงการ YSEALI ทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพประมาณ 35 คนให้เดินทางไปศึกษาและฝึกงานในสหรัฐฯ โดยคัดเลือกผู้นำเยาวชนที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศไทย โครงการใหม่ๆ ของ YSEALI รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขง การอบรมการสร้างภาพยนตร์เพื่อบันทึกการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการสนับสนุนแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม

ความร่วมมือด้านสุขภาพ
ปีนี้ นักวิจัยสหรัฐฯ ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) มุ่งต่อยอดความร่วมมือกับฝ่ายไทยที่ดำเนินมาอย่างประสบความสำเร็จหลายทศวรรษด้านการวิจัยริเริ่มบุกเบิกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมนุษย์ ด้วยการร่วมกับฝ่ายไทยดำเนินโครงการทดสอบวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัคซีนที่สามารถยุติปัญหาเอชไอวีและเอดส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังจะขยายความพยายามเพื่อขจัดโรคมาลาเรีย ปรับปรุงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ติดตามสังเกตการดื้อยาปฏิชีวนะ ศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก และเสริมสร้างศักยภาพการดูแลเหยื่อและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด

การสาธารณสุข
ในปี 2560 นี้ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกามีแผนดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยหลายประการ เช่น พัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพในประเทศไทย ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกโดยการสร้างเสริมขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจหาและดำเนินการตอบสนองต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ อีกทั้ง ยังคงดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีและปรับปรุงการดำเนินงานตามแผน และด้วยขณะนี้ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นภาระนักสำหรับประชากรไทย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยในด้านการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน มะเร็งและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินการต่อเนื่องในด้านการดูแลสุขภาพผู้อพยพ ไข้หวัดใหญ่และประเด็นสาธารณสุขที่เร่งด่วนอื่นๆ ในประเทศไทย

 หลักสูตรยาเสพติดของสำนักงานปราบปรามยาเสพติด สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) จะเป็นเจ้าภาพจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยไปอบรมในหลักสูตร Sensitive Investigative Unit Basic Drug ระยะเวลาห้าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เมือง Quantico รัฐเวอร์จิเนีย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามการค้ายาเสพติด
หลักสูตรอบรมการตรวจสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมของสำนักงานสอบสวนกลาง ในเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (U.S. Federal Bureau of Investigation – FBI) จะจัดเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม (Crime Scene Investigation) แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 80 นาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันเสรีภาพทางศาสนาแห่งชาติ สถานทูตจะจัดการประชุมโต๊ะกลมกับผู้นำและสมาชิกองค์กรทางศาสนาเพื่อเสวนาเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเนื่องในวันเสรีภาพทางศาสนา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม วันเสรีภาพทางศาสนาแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการที่รัฐสภาแห่งรัฐเวอร์จิเนียให้ความเห็นชอบบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาแห่งรัฐเวอร์จิเนียในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2329 ซึ่งร่างโดยโธมัส
เจฟเฟอร์สัน บทบัญญัติสำคัญนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการคุ้มครองเสรีภาพทางศาสนา เสรีภาพทางศาสนามีความหมายครอบคลุมมากกว่าการยอมรับในความแตกต่าง แต่เป็นแนวคิดที่มีรากฐานอยู่บนการเคารพต่อสิทธิและความเชื่อของผู้อื่น
การเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย สำนักงานสอบสวนกลางและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (ICE) ของสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนการเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย (CAC) แห่งใหม่ที่พัทยาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน (TICAC) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับมูลนิธิ A21 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่พัทยามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ผู้ค้าเด็ก และผู้ประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่อเด็ก สหรัฐฯ มีประวัติความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศไทยที่ยาวนาน รวมทั้งความร่วมมือในประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ อาทิ การปราบปรามการแสวงประโยชน์จากเด็ก
วันเสรีภาพทางศาสนา สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่จะจัดการเสวนาระหว่างผู้นำทางศาสนาอิสลาม พุทธและคริสต์ เนื่องในวันเสรีภาพทางศาสนาที่มหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้ คาดว่าจะมีผู้นำทางศาสนาและนักวิชาการประมาณ 100 คนมาร่วมงานและสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการยอมรับในความแตกต่างทางศาสนาและเสรีภาพทางศาสนา
การสนทนาออนไลน์เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน ในวันที่ 23 มกราคม สถานทูตจะจัดการสนทนาทางเฟซบุ๊ค (Facebook Webchat) เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน (SWT) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้นักเรียนระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำงานและท่องเที่ยวทั่วสหรัฐฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันและชาวอเมริกัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีรายได้ สร้างเครือข่ายมิตรสหายต่างชาติ รวมทั้งยังได้ทักษะการทำงานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย
โครงการทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของสถานทูต ผู้ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของสถานทูตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ของสหรัฐฯ จะร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อจัดทำและเพิ่มพูนศักยภาพของโครงการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ เพื่อให้ผู้มาเยือนวนอุทยานแห่งชาติของไทยเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่ามรดกทางธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ และความเชื่อมโยงระหว่างวนอุทยานแห่งชาติและเรื่องที่เป็นข้อกังวลของทั่วโลก เช่น การค้าสัตว์ป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 EducationUSA สานความฝันศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกากับงาน EducationUSA Fairs 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เปิดโอกาสพบปะกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่านักเรียน พร้อมลุ้นของรางวัลภายในงานมากมาย เชิญติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มาออกงานทางแฮชแท็ก #EdUSAFairsTH17 และลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://educationusathailand.eventbrite.com
งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สถานทูตจะจัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Farmer’s Market) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ งานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้พนักงานสถานทูตและประชาชนทั่วไปได้ลิ้มลองผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและผลิตภายในท้องถิ่น
One Health ภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative – LMI) มหาวิทยาลัยมินนิโซตาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมนำเสนอโครงการอบรม One Health Leadership แก่นักวิชาการและนักกิจกรรม โดยแนวคิดของโครงการนี้จะเน้นความเชื่อมโยงระหว่างสุขอนามัยของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม โครงการ One Health มีความสำคัญมากเพราะ 6 ใน 10 ของโรคติดเชื้อในคนแพร่ระบาดมาจากสัตว์
การฝึกคอบร้าโกลด์ คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการฝึกดังกล่าว มีกว่า 24 ประเทศเข้าร่วมการฝึกเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค

 การปล่อยเต่า สถานทูตมีแผนการที่จะรับเต่าประมาณ 25 ตัวจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาปล่อยไว้ในพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณสถานทูตในวันที่ 3 มีนาคม โดยเต่าเหล่านี้เป็นเต่าที่ได้รับการช่วยชีวิต ถูกยึดจากผู้ค้า หรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ทั้งนี้ สถานทูตมีโครงการและกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคหลายโครงการ
วันสตรีสากล เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (8 มีนาคม) สถานทูตจะเชิญสตรีไทยที่มีบทบาทผู้นำในวงราชการและการเมืองมาร่วมหารือเกี่ยวกับอุปสรรคท้าทาย บทบาท และอนาคตของสตรีในการเมืองไทย ในวันที่ 8 มีนาคม ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกจะเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อไป รวมทั้งสดุดีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของผู้หญิงธรรมดาๆ ซึ่งมีบทบาทที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ของประเทศและชุมชนของตน
แจ๊ส ฝ่ายวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ ด้วยความร่วมมือกับวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียนนำเสนอการแสดงดนตรีแจ๊ส “Chick Corea Jazz” ที่กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม
อาสาสมัครใหม่ของหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ ในวันที่ 20 มีนาคม เจ้าหน้าที่ฝึกหัดของหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ จำนวน 68 คน จะสาบานตนเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ และให้ความช่วยเหลือเยาวชนทั่วประเทศไทยเป็นเวลาสองปี อาสาสมัครกลุ่มนี้จะเป็นอาสาสมัครรุ่นที่ 129 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 (ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีอาสาสมัครกว่า 5,400 คน เคยมาปฏิบัติหน้าที่ในไทย) ในช่วงสองปีข้างหน้า อาสาสมัครใหม่และเพื่อนร่วมงานชาวไทยจะทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาและให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านอาชีพและโอกาสในชีวิตภายในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย
การแข่งขันทำเบอร์เกอร์ที่พัทยา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันทำเบอร์เกอร์ (Great American Burger Competition) ที่เมืองพัทยาเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมอเมริกัน และแนะนำให้คนไทยรู้จักอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอเมริกาที่หลากหลาย มีคุณภาพและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่บรรดาพ่อครัวผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในเมืองพัทยาจะได้โชว์ความสามารถของตนอย่างสนุกสนานด้วย
Cope Tiger Exercise โค้ปไทเกอร์เป็นการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างกองทัพอากาศของไทย กองกำลังทางอากาศประจำภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ และกองทัพอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการฝึกจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคง โดยพัฒนาความร่วมมือการปฏิบัติการทางอากาศของฝ่ายทหารในปฏิบัติการทางอากาศ พร้อมทั้งพัฒนาความพร้อมรบ
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการกำหนดนโยบายระดับชาติว่าด้วยการให้บริการด้านสุขภาพโดยชุมชน ในเดือนมีนาคม องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการกำหนดนโยบายระดับชาติว่าด้วยการให้บริการด้านสุขภาพโดยชุมชน (National Call to Action on Community-Led Health Services) เพื่อส่งเสริมวิสัยสามารถและขีดความสามารถของภาคประชาสังคมในด้านการรับรองคุณภาพและการให้บริการด้านสุขภาพที่คุ้มทุนในชุมชนในด้านการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและบริการอื่นๆ การเป็นผู้นำของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของความก้าวหน้าในการต่อสู้การแพร่เชื้อเอชไอวี ดังนั้น การส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำนี้จึงสำคัญยิ่งต่อการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ระดับสากลเพื่อกำจัดโรคเอดส์อันเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขให้ลุล่วงได้ภายในห้าปีข้างหน้า องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยในการส่งเสริมบทบาทผู้นำของไทยในการกำจัดการแพร่เชื้อเอชไอวีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
โครงการส่งเสริมการผลิตภาพยนตร ฝ่ายวัฒนธรรมจะจัดอบรม Southeast Asian Fiction Film Lab ที่เชียงใหม่ โดย Paul Federbush จากสถาบัน Sundance Institute จะร่วมงานกับผู้ผลิตภาพยนตร์จัดบรรยายหัวข้อการผลิตภาพยนตร์ให้กับนักศึกษาในกรุงเทพ


เครือข่ายเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ของกรอบข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง การประชุม Lower Mekong Initiative (LMI) Frontiers of Science Education Symposium และช่วงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับเครือข่ายเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ (Young Scientists Network) ของ LMI สหรัฐฯ และไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพนำเยาวชนที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์จากกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย สหรัฐฯ และเวียดนามมาประชุมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการสอน เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆ จากทั่วลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อเร่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้นำการสอนวิทยาศาสตร์ที่แข็งขัน และเผยแพร่วิธีการสอนใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการตระเตรียมนักวิทยาศาสตร์สำหรับอนาคตและแรงงานที่แตกฉานทางวิทยาศาสตร์เพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคและโอกาสแห่งศตวรรษที่ 21
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำรุงรักษาระบบตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์ สำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำรุงรักษาระบบตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบตรวจจับกัมมันตรังสี ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพในการบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจจับและรับมือกับการลักลอบนำวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสีเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย
โครงการรณรงค์เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย ฝ่ายวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐฯ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย และจัดบรรยายโดยวิทยากรจาก Mothers Against Drunk Driving


งานฉลองครบรอบ 70 ปี ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ สถานทูตจะฉลองครบรอบ 70 ปีที่อาคารประวัติศาสตร์หลังนี้ใช้เป็นที่พำนักของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2457 และได้ใช้เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490
การฝึกการัต (CARAT) การฝึกซ้อมการัตประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ ในภูมิภาคซึ่งช่วยกระชับความร่วมมือและสัมพันธภาพระหว่างหน่วยนาวิกโยธินและกองทัพเรือสหรัฐฯ กับกองทัพไทย


การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ และเพื่อนร่วมงานฝ่ายไทยจะร่วมกันจัด “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน” ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน ซึ่งจะมีเยาวชนไทยจากทุกเขตทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากกันและกัน พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตนให้ดียิ่งขึ้น และร่วมวางแผนโครงการทักษะชีวิตและจิตอาสาเพื่อชุมชนที่มีขอบเขตกว้างขวางขึ้นสำหรับเยาวชนในชุมชนของตน

 หน่วยสันติภาพสหรัฐฯ ครบรอบ 55 ปี เนื่องจากหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ ในประเทศไทยจะมีอายุครบ 55 ปี ในปีนี้ ทางหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ จะจัดงานฉลองโอกาสประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม โดยเชิญอดีตอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา มาร่วมฉลองด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ปลูกต้นไม้หรือฟื้นฟูที่ดินในป่าและสวนสาธารณะ นอกจากนี้ อดีตอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมจะกลับไปเยี่ยมชุมชนที่เคยปฏิบัติหน้าที่และพบปะเพื่อนร่วมงานและคนไทยที่เคยให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งเป็นอาสาสมัคร อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของคนยุคปัจจุบัน
หนุมานการ์เดียน การฝึกซ้อมทางทหารระดับทวิภาคีนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการรับมือกับภัยพิบัติ การรักษาพยาบาล ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต การบินและการซ่อมบำรุงด้านการบิน และการวางแผนทางทหาร
สนทนาออนไลน์ คุณแทมมี ลัดดา ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกเชื้อสายไทย-อเมริกันคนแรกจากรัฐอิลลินอยส์ จะมาพูดคุยทางออนไลน์กับชาวไทยเรื่องความเสมอภาคทางเพศและสิทธิบุคคลทุพพลภาพ

 งานแสดงสินค้าด้านพลังงาน วันที่ 10-13 กันยายน ผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยมีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมงาน Solar Power International ณ นครลาสเวกัส ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของภูมิภาคอเมริกาเหนือ

 นิทรรศการการศึกษา วันที่ 11-12 พฤศจิกายน สถานทูตสหรัฐฯ จะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโอกาสการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาที่มหกรรมการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
การแข่งขันทำเบอร์เกอร์ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันทำเบอร์เกอร์ (Great American Burger Competition) ที่กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมอเมริกัน และแนะนำให้คนไทยรู้จักอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอเมริกาที่หลากหลาย มีคุณภาพและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่พ่อครัวผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ จะได้โชว์ความสามารถของตนอย่างสนุกสนานด้วย

 การหารือด้านยุทธศาสตร์กลาโหม สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของไทยและสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยจะหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางทหารหลายโครงการ
การอนุมัติวีซ่า ใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ สถานทูตฯ ประเมินว่าได้ออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวกว่า 47,000 คน ช่วยนักเรียนนักศึกษาให้บรรลุฝันด้วยการออกวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกากว่า 4,500 คน ส่งเสริมบุคลากรสาขาต่างๆ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา 7,500 คนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและโครงการ Work and Travel ภาคฤดูร้อนให้ได้รับประสบการณ์มีค่าของชีวิต และที่สำคัญที่สุดคืออนุมัติวีซ่าให้สมาชิกครอบครัวและคู่หมั้นได้พบและ/หรืออยู่ร่วมกันกว่า 2,500 คน