เอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี

เอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้เป็น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตดีซอมบรีเป็นหนึ่งในผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย Sullivan and Cromwell ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2562 โดยดำเนินงานด้านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในทวีปเอเชีย เอกอัครราชทูตดีซอมบรีมีประสบการณ์กว่ายี่สิบปีทางด้านการดำเนินการทางกฎหมายและการเจรจาต่อรองให้แก่ลูกความสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ในโครงการการลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย จากบทบาทดังกล่าว ท่านจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ทางการเมือง กฎหมาย และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียและอินโด-แปซิฟิก

เอกอัครราชทูตดีซอมบรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและปริญญาโทในสาขาเอเชียตะวันออกศึกษาจาก Stanford University รวมทั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ (Juris Doctor) จาก Harvard University ปัจจุบันสมรสและมีบุตรทั้งหมดสี่คน