การชุมนุมประท้วงในประเทศไทย

คำแถลงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี

รัฐบาลสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่กำลังทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น และได้ติดตามการชุมนุมประท้วงในกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด  เราขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มีความอดทนอดกลั้น และเคารพหลักนิติธรรม  การใช้ความรุนแรงและการเข้ายึดสถานที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชนนั้นไม่ใช่หนทางที่ยอมรับได้ในการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางการเมือง

เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในบรรทัดฐานสากลที่รับประกันเสรีภาพของสื่อและความปลอดภัยของนักข่าว  สหรัฐฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ปัญหาความแตกต่างผ่านการเจรจาโดยสันติ บนวิถีทางที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม

ในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ของประเทศไทย เราขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาเช่นนี้