ข่าวและเหตุการณ์

U

เกิดขึ้นเมื่อจำนวนตัวเลือกที่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกในการแข่งขันน้อยกว่า จำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้เลือกได้ในการแข่งขันครั้งนั้นๆ หรือเมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่เลือกเลยในกรณีที่การแข่งขันครั้งนั้นมี เพียงตัวเลือกเดียว
อ่านเพิ่มเติม»

T

พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้ครอบครองการเมืองระบบเลือกตั้งมาตั้งแต่ คริสต์ทศวรรษ 1860 การที่มีพรรคการเมืองสองพรรคผลัดกันผูกขาดการเลือกตั้งของประเทศมาเป็นระยะ เวลานานอย่างไม่มีที่ใดเทียบได้นี้ สะท้อนถึงโครงสร้างของระบบการเมืองอเมริกันและลักษณะพิเศษของพรรคการเมืองใน ประเทศนี้
อ่านเพิ่มเติม»

S

คำว่า “Super Tuesday” เริ่มใช้กันอย่างกว้างขวางในปี 2531 เมื่อกลุ่มรัฐทางใต้รวมตัวกัน จัดการประชุมขั้นต้นระดับภูมิภาคที่ใหญ่และมีประสิทธิผลมากเป็นครั้งแรก เพื่อเสริมความสำคัญของรัฐทางใต้ในกระบวนการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานาธิบดีและลดผลกระทบของการลงคะแนนเสียงก่อนของการประชุมคอคัสใน รัฐไอโอวาและการประชุมขั้นต้นในรัฐนิวแฮมเชียร์ ปัจจุบัน ความหมายของวลีนี้เริ่มคลุมเครือ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีหลายรัฐในหลายภูมิภาครวมกลุ่มจัดการประชุมขั้นต้นใน วันอังคารเดียวกันหรือคนละวัน การรวมกลุ่มของรัฐเหล่านี้สำคัญมากเพราะน้ำหนักของคะแนนเสียงที่มากและพร้อม เพรียงกันมีโอกาสส่งเสริมหรือสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่หวังจะได้รับเสนอ ชื่อให้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเพราะมีการ เลือกตัวแทนไปเข้าร่วมการประชุมระดับประเทศของพรรคจำนวนมากในคราวเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติม»

Q

ตำแหน่งในรัฐบาลกลางที่มาจากการเลือกตั้งแต่ละตำแหน่งจะมีคุณสมบัติแตก ต่างกันไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 1 และ 2 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีต้องมีสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด มีอายุอย่างต่ำ 35 ปี และพำนักอยู่ในสหรัฐฯ อย่างน้อย 14 ปี ผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ยังระบุว่ารองประธานาธิบดีห้ามมาจากรัฐเดียวกับประธานาธิบดีด้วย สำหรับผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นั้น ต้องมีอายุอย่างต่ำ 25 ปี มีสัญชาติอเมริกันมาแล้ว 7 ปี และเป็นผู้พำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครตำแหน่งวุฒิสมาชิก (ส.ว.) จะต้องมีอายุอย่างต่ำ 30 ปี มีสัญชาติอเมริกันมาแล้ว 9 ปี และเป็นผู้พำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งอื่นๆ ในระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐหรือท้องถิ่นของตน กำหนดไว้
อ่านเพิ่มเติม»

P

การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary election) – หมายถึงการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเพื่อเลือกตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรคเพื่อ เข้าชิงตำแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งขั้นต้นอาจจัดขึ้นในทุกระดับชั้นของรัฐบาล รวมทั้งการเลือกนายกเทศมนตรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขต การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐหรือการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกทั่วรัฐ
อ่านเพิ่มเติม»