NBA Cares Basketball Clinic ที่โรงเรียนวัดชัยมงคล

Will Barton แห่งทีม Denver Nuggets และ Chris Summer หัวหน้าโค้ช Jr. NBA จัด NBA Cares Basketball Clinic เพื่อแนะนำเทคนิคการเล่นบาสเก็ตบอลให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนวัดชัยมงคลเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงให้แก่เด็กๆ ตลอดจนสอนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือและการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต การทูตด้านกีฬานี้ใช้ความรักกีฬาเป็นสื่อเชื่อมคนให้ก้าวข้ามความต่างและมีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะหลายอย่างจากโค้ชคริสและ Will Barton นักบาสเก็ตบอล NBA อีกทั้ง ยังได้สนุกเล่นบาสเก็ตบอลร่วมกันด้วย