N

Negative Ads

การโฆษณาทางลบ (Negative ads) – หมายถึงการโฆษณาที่พยายามโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเสียงให้ผู้ สมัครคนใดคนหนึ่งด้วยวิธีการสร้างภาพลบให้ผู้สมัครคู่แข่ง อาจเป็นการโจมตีบุคลิกลักษณะของผู้สมัครรายนั้นหรือท่าทีที่ผ่านมาของผู้ สมัครในเรื่องต่าง ๆ