กิจกรรม Mekong River Project 2016

ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative ร่วมกับ กลุ่มศิษย์เก่าเยาวชน YSEALI ได้จัดกิจกรรม “Mekong River Project 2016” ขึ้นสำหรับเยาวชนจำนวน 42 คนจาก 3 ประเทศอันได้แก่ ประเทศเมียนม่า ประเทศลาว และ ประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตบริเวณอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรพิเศษมาบรรยายในหัวข้อต่างๆและยังได้ลงทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆที่นำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้จริงอีกด้วย