โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Community of Practice Conference ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษาแลรี่ ดิงเกอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากพม่า กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม ที่เดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมงาน Community of Practiceในภูมิภาค โดยงานดังกล่าวเป็นการย้ำถึงพันธกรณีของสหรัฐฯ ในการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้รับเลือกร่วมโครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Professional Communication Skills for Leaders (PCSL) Community of Practice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะการสอน ให้การอบรมด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งความรู้เพื่อการการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ในภูมิภาค