L

lever machine

ในสหรัฐฯ มีอุปกรณ์ลงคะแนนเลือกตั้งมากมายหลายหลาก และลักษณะของเทคโนโลยีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา ในอดีตบางเขตเลือกตั้งยังคงใช้เครื่อง “คันโยก” ซึ่งผู้ออกเสียงลงคะแนนจะโยกคันโยกเล็กๆ ที่อยู่ข้างชื่อผู้สมัครที่ตนชอบหรือประเด็นที่ตนสนับสนุน