การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kids Making Sense”

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานคุ้มครองสภาพแวดล้อมสหรัฐอเมริการ่วมกับสำนักงานคุ้มครองสภาพแวดล้อมแห่งไต้หวันและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตมลภาวะทางอากาศให้แก่นักเรียนไทยภายใต้ชื่อ “Kids Making Sense” ผู้นำการอบรมคือนักเรียนมัธยมชาวอเมริกันกับไต้หวันได้สอนนักเรียนไทยถึงวิธีการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์มือถือ การแปลผลและแบ่งปันข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และการระบุแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางอากาศ อีกทั้ง ยังส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนของนักเรียนเอง การอบรม “Kids Making Sense” ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดนอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไต้หวัน