สหรัฐอเมริกาประณามการบังคับเนรเทศชนชาติพันธุ์อุยกูร์ในไทยไปยังจีน

คำแถลงโดยพลเรือตรี จอห์น เคอร์บี
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาขอประณามที่ประเทศไทยเนรเทศเชิงบังคับชนชาติพันธุ์อุยกูร์กว่า 100 คนกลับไปยังประเทศจีนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งเมื่อถึงจีนแล้ว คนกลุ่มนี้อาจถูกปฏิบัติด้วยความรุนแรงและไม่ผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของไทยขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้ไว้ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติที่ดำเนินมายาวนานว่าด้วยการให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอ สหรัฐฯ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้อพยพกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย และขอเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยรวมถึงรัฐบาลประเทศอื่นใดที่มีชาวอุยกูร์เข้าลี้ภัยให้ยุติการบังคับส่งชาวอุยกูร์ออกนอกประเทศอีก

สหรัฐฯ ยังขอเรียกร้องให้ทางการจีนยึดถือแนวปฏิบัติสากล อีกทั้งรับรองความโปร่งใสและกระบวนการทางกฎหมาย ตลอดจนปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้อย่างเหมาะสม สหรัฐฯ จะยังคงเน้นย้ำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ทางการไทยทุกระดับชั้นยึดมั่นในพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้ไว้ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (Convention Against Torture) ซึ่งกำหนดให้ประเทศต่างๆ งดเว้นการส่งผู้ลี้ภัยกลับไปสู่อันตราย นอกจากนี้ องค์การด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรสามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ได้โดยไม่ถูกจำกัดเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองและการดูแลด้านมนุษยธรรมอันควร สหรัฐฯ ขอเรียกร้องให้ไทยอนุญาตให้ชาวอุยกูร์ที่ยังอยู่ในไทยออกจากประเทศโดยสมัครใจไปยังประเทศที่พวกเขาเลือกเอง