J

John

ประธานาธิบดี “จอห์น”: “จอห์น” เป็นชื่อที่มีที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิล มีความหมายว่า พระคุณหรือพระเมตตาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า “จอห์น” ยังเป็นชื่อต้นของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสี่ท่าน ได้แก่ จอห์น แอดัมส์ (ประธานาธิบดีคนที่ 2 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2340-2344) จอห์น ควินซี แอดัมส์ (ประธานาธิบดีคนที่ 6 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2368-2372) จอห์น เทเลอร์ (ประธานาธิบดีคนที่ 10 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2384-2388) และจอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี (ประธานาธิบดีคนที่ 35 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2504-2506)