สหรัฐอเมริกากับอาเซียน: ขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนอันยืนนาน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

สำนักงานโฆษก


สำหรับเผยแพร่ทันที

เอกสารข้อมูล

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สหรัฐอเมริกากับอาเซียน: ขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนอันยืนนาน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา สหรัฐฯ ชื่นชมมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) และยินดีที่ทัศนะของอาเซียนกับยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ นั้นมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งชื่นชมแนวทางระดับภูมิภาคของพันธมิตรและหุ้นส่วนของเรา สหรัฐอเมริกามีเจตจำนงยืนหยัดร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราปกป้องอำนาจอธิปไตย ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและระเบียบที่ยึดมั่นในกฎกติกาในด้านความร่วมมือรูปธรรมใน 4 สาขาตามมุมมองของอาเซียน อันได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางทะเล และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงนั้น สัมพันธภาพแห่งความร่วมมือกับสหรัฐฯ พัฒนาใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

 • ในปี 2561 การค้าสองฝ่ายทั้งสินค้าและบริการระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนมีมูลค่า 334,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการส่งออกจากสหรัฐฯ มีมูลค่า 123,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • การลงทุนของสหรัฐฯ ในอาเซียนมูลค่าสูงถึง 271,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 ซึ่งสูงกว่าการลงทุนของสหรัฐฯ ในจีนและญี่ปุ่นรวมกัน
 • สหรัฐอเมริกาและเลขาธิการอาเซียนประกาศเปิดการเจรจาเพื่อเชื่อมโครงการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) เข้ากับระบบสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์อัตโนมัติ (Automated Commercial Environment หรือ ACE) ของสหรัฐฯ ซึ่งระบบ ACE นี้ควบคุมการค้าผ่านแดนสหรัฐฯ ทั้งหมด การเชื่อมโยงทั้งสองระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นให้แก่การค้าขายสินค้าสองฝ่ายระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนมูลค่า 272,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • การหารืออาเซียน-สหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายไซเบอร์ (U.S.-ASEAN Cyber Policy Dialogue) ครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาในงาน Singapore International Cyber Week ส่งเสริมแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายดำเนินลักษณะเดียวกันในการจัดการความมั่นคงปล
  อดภัยทางไซเบอร์ การค้าดิจิทัล และ 5G

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืน

 • สหรัฐอเมริกากำลังดำเนินความร่วมมือกับชาติอื่นๆ เพื่อจัดตั้ง Blue Dot Network ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลายภาคส่วนที่จะดำเนินการอนุมัติอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง
 • กองทุนให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการ (Transaction Advisory Fund) ของเครือข่ายการดำเนินงานและความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ (Infrastructure Transaction and Assistance Network) หรือ ITAN ซึ่งประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2561 จะบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและมอบความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อประเมินศักยภาพของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ จะประกาศภายในปลายปี 2562 ในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนใน ITAN มูลค่า 47.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • โครงการหุ้นส่วนการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership) หรือ DCCP ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารผ่านความร่วมมือที่มีภาคเอกชนเป็นแกนหลักโดยส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสสำหรับตลาดแข่งขันที่เปิดกว้าง โครงการ DCCP ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของหุ้นส่วนให้สามารถแก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีร่วมกัน พร้อมทั้งด้านการดำเนินการสร้างศักยภาพและกิจกรรมพาณิชย์ต่าง ๆ โดยในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และ USAID มอบเงินทุนมูลค่า 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการ DCCP

ความร่วมมือทางทะเล

 • การฝึกร่วมผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน–สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Maritime Exercise) ครั้งแรก ที่สหรัฐฯ กับไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนั้นมีเรือจากกองทัพเรือและกองกำลังรักษาชายฝั่ง 8 ลำและบุคลากรกองเรือกว่า 1,000 นายจาก 11 ประเทศเข้าร่วมฝึก
 • ในเดือนธันวาคมนี้ การประชุมระดับผู้บัญชาการในกรอบความร่วมมือ Southeast Asia Maritime Lane Enforcement Initiative (SEAMLEI) จะมีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาชายฝั่งจากประเทศในภูมิภาคนี้เข้าร่วมอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นต่างๆ คือ การปฏิบัติการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลในภูมิภาค และการปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล
 • เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริการ่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลเป็นครั้งแรก ตลอดจนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
 • สหรัฐอเมริกาโดยความร่วมมือจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบนท่าเรือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

ความเชื่อมโยง

 • โครงการ U.S.-ASEAN Smart Cities Partnership หรือ USASCP ซึ่งรองประธานาธิบดีเพนซ์ประกาศเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ประสานการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐฯ กับ 26 เมืองในเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) เพื่อแก้ไขปัญหาจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นในโครงการนี้จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสหรัฐฯ โครงการ USASCP กำลังพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเมืองอัจฉริยะ พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความสามารถและศักยภาพเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภูมิภาค
 • กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ USASCP กำลังดูแล 5 โครงการที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างเมืองในสหรัฐฯ กับเมืองในอาเซียนเพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ โดยปลายปี 2562 นี้จะทำการประกาศรายชื่อคู่เมืองอาเซียน-สหรัฐฯ ที่ได้รับคัดเลือก 5 คู่ และโครงการจะเริ่มดำเนินการต้นปี 2563
 • โครงการ Water Smart Engagements (WiSE) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในต้นปีพ.ศ. 2563 จะจับคู่เมืองจากเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนกับเมือง เขต และสาธารณูปโภคของสหรัฐฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอาเซียน
 • องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ประกาศเปิดตัวโครงการ ASEAN Policy Implementation (API) ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นในโครงการจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USAID จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการตามนโยบายอาเซียนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน USAID จะระบุและดำเนินตามความจำเป็นและโอกาสที่เป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินการตามนโยบายอาเซียนที่ตั้งเป้าไว้ในระดับประเทศสมาชิก
 • สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเปิดตัว U.S.-ASEAN Innovation Circle หรือกลุ่มนักนวัตกรรมและผู้นำทางความคิด 24 คน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และสหรัฐฯ จัดส่งประเทศละ 2 คน นักคิดกลุ่มนี้จะดำเนินการแข่งขันระดับรากหญ้าเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ความเป็นผู้ประกอบการของสตรีและธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจเกิดใหม่
 • การประชุม Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ครั้งที่ 6 ที่ภูเก็ต ประเทศไทย มีผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุม 150 คนจากทั่วภูมิภาค ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอโครงการเพื่อชุมชนเพื่อรับเงินทุน คือ WeAble จะนำเงินทุนตั้งต้นไปจัดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทุพพลภาพ 1,000 คนใน 4 เมืองในอินโดนีเซีย
 • โครงการนักศึกษาฝึกงานสหรัฐฯ-อาเซียน ปัจจุบันมีนักศึกษาฝึกงาน 372 คนในบริษัทอเมริกัน 12 แห่งใน 7 ประเทศอาเซียน และจำนวนนักศึกษาฝึกงานนี้คงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ความเชื่อมโยงในลุ่มน้ำโขง

สหรัฐอเมริกายังคงส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านโครงการที่เปิดตัวภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ มีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้งมุ่งมั่นเพิ่มและขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของเรา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีปอมเปโอได้ประกาศเพิ่มทรัพยากรในการขยายการมีส่วนร่วมของเราในภูมิภาคนี้ โดยทรัพยากรที่เพิ่มนี้มีมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 • หุ้นส่วนด้านพลังงานแม่น้ำโขงระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (Japan-U.S. Mekong Power Partnership) หรือ JUMPP ได้ลงเงิน 29.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืนและอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
 • สหรัฐฯ มอบเงิน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
 • ความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นในการดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน 55 แห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สหรัฐฯ สนับสนุนโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับที่ตั้งสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวและโครงการแปลงก๊าซเป็นพลังงานในเวียดนาม ตลอดจนพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
 • ความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐเกาหลีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อประเมินแนวโน้มการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง อันเป็นการให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
 • สหรัฐฯ สนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนา และช่วยจัดปรับการดำเนินงานข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างและโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากยุทธศาสตร์ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของ ACMECS

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ EAP-Press@state.gov หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำอาเซียนที่ https://asean.usmission.gov/