การเผยแพร่รายงานของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อินโด- แปซิฟิก

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

สำนักงานโฆษก


สำหรับเผยแพร่ทันที

ข้อมูลสำหรับสื่อ

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การเผยแพร่รายงานของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก

เนื่องในโอกาสการประชุม Indo-Pacific Business Forum ประจำปี 2562 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายินดีที่จะเผยแพร่รายงานความคืบหน้าว่าด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์บูรณาการนโยบายและการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและระดับรัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก รายงาน “A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision” (ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง: ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วมกัน) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการริเริ่มระยะเวลา 2 ปีด้านการทูต เศรษฐกิจ การปกครอง และความมั่นคง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธกรณีที่ต่อเนื่องของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก รวมถึงแนวการดำเนินการของสหรัฐฯ ในการกระชับไมตรีระหว่างประชาชนและความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สรุปส่วนสำคัญวิสัยทัศน์สำหรับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ซึ่งทุกประเทศในภูมิภาคเจริญมั่งคั่งเคียงข้างกันในฐานะรัฐเอกราชที่ปกครองตนเอง วิสัยทัศน์นี้อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมที่เป็นรากฐานแห่งสันติภาพและความเจริญมั่งคั่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมาหลายชั่วอายุคน การค้าที่เสรี เป็นธรรม และต่างตอบแทนกัน สภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปิดกว้าง ธรรมาภิบาลและเสรีภาพทางทะเล คือเป้าหมายร่วมกันของทุกคนที่ปรารถนาความเจริญมั่งคั่งในอนาคตที่เสรีและเปิดกว้าง

รายงานฉบับนี้บรรยายถึงลักษณะการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ว่าด้วยภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง โดยรายงานนี้เน้นถึงทรัพยากรของสหรัฐฯ ที่ทุ่มเทสู่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกโดยได้รับการสนับสนุนจากสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา อีกทั้งอ้างอิงถึงขั้นตอนพิเศษต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกัน รายงานฉบับนี้พัฒนาต่อยอดจาก Indo-Pacific Strategy Report (รายงานยุทธศาสตร์ว่าด้วยภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก) ซึ่งระบุชัดถึงบทบาทของกระทรวงกลาโหมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ เชิญอ่านรายงานนี้ได้ที่ https://www.state.gov/a-free-and-open-indo-pacific-advancing-a-shared-vision/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ EAP-Press@state.gov