Imagine Cup Thailand 2016

Imagine Cup Thailand 2016

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2016 ทุกท่าน Microsoft จัดการแข่งขัน Imagine Cup ขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ในปีนี้ ทีม RISCM จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลชนะเลิศในประเภท World Citizenship ภายใต้หัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน (English for All) จากการออกแบบโปรแกรม application ที่จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปราย โดย application ดังกล่าวจะจัดกลุ่มผู้ใช้ที่มีความสามารถการพูดภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกพูดด้วยกันด้วยการโต้วาทีหรือพูดคุยประเด็นสนุกสนานน่าสนใจที่ไม่ใช่กรณีโต้แย้งต่างๆ

นอกจากนี้ เราขอแสดงความยินดีกับทีม Plantorer ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของไทยด้วยผลงานภายใต้หัวข้อความมั่นคงด้านอาหารกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Food Security and Climate Change) ทีม Plantorer ได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกส์และการเลี้ยงปลาในบ้านมาผสมผสานร่วมกันออกมาเป็นระบบเกษตรที่พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างปลาและพืชผัก อีกทั้ง ยังออกแบบโปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ในบ้านดังกล่าวด้วย

รองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีม On Fire ด้วยผลงาน MindMagic สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันและการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

สถานทูตสหรัฐฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน