พิธีเปิดหน้าดินโครงการก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ

พิธีเปิดหน้าดินโครงการก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ

พิธีเปิดหน้าดินโครงการก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ